lørdag 24. mars 2012

Australia

Det er et stort land med et areal på nesten 7,7 millioner kvadratkilometer og et folketall på 21 millioner. Australia er en forbundsstat bestående av 6 stater og 2 territorier med egne parlament og kontroll over interne forhold. Føderale myndigheter har kun makt på de områder grunnloven spesifiser. Skattlegging skjer på føderalt nivå.

Australia er engelskspråklig og har en forholdsvis liberal innvandringspolitikk. De har en godt utviklet velferdsstat på nivå med andre vestlige land. Skattene er ikke spesielt lave. Inntektsskatten er opptil 45 %. Sosiale avgifter på 3 % kommer i tillegg. De legger på en avgift på salg av varer og tjenester. Den fungerer på samme måten som moms. Den er på 10 %.

De har mindre restriktiv innvandringspolitikk enn Norge. Det finnes mange kategorier arbeidstillatelser og de som vil drive forretningsvirksomhet. Statsborgerskap gis etter 4 år.

De har en egen informasjonsbrosjyre for innvandrere.

Offisielle nettsider:

https://www.australia.gov.au/
https://www.homeaffairs.gov.au/
https://www.ato.gov.au/
https://www.humanservices.gov.au/
https://www.moneysmart.gov.au/

søndag 18. mars 2012

Mine kriterier for valg av land

Jeg har satt opp en liste over kriterier jeg bruker for å velge hvilket land jeg skal flytte til.

Det er nok vanskelig å finne et land som er perfekt på alle områder. Jeg blir nok nødt til å foreta noen valg og avveiinger.
Men her er i alla fall lista.

Lavt skatte- og avgiftsnivå.
Liberale vestlige holdninger ellers.
Behagelig klima, med "sommer hele året"
At jeg slipper å lære et nytt språk.
Et velfungerende industrialisert samfunn.
Fravær av uroelementer som kriminalitet, etniske konflikter, politisk/økonomisk uro.

Det vil helt sikkert dukke opp flere kriterier etter hvert. Så er det også et spørsmål om hvor det er enklest å få etablert seg. Det vil komme an på regler for oppholdstillatelse, kostnadsnivå og muligheter for å skaffe seg inntekter ved arbeid eller næringsvirksomhet.

Ecuador

Jeg har via nettstedet bareblogg.no kommet i kontakt med en nordmann som har emigrert til Ecuador.

Han har en egen blogg www.vivaecuador.no. Bloggen virker profesjonelt laget. Han trives tydeligvis i Ecuador med tropisk klima og lave kostnader.

Jeg har selv ikke vurdert Sør-Amerika. Jeg kan ikke spansk. Jeg har hele tiden hatt den forestilling at den delen av verden er preget av politisk ustabilitet, fattigdom og en kultur der alt skal utsettes til i morgen. Jeg vil vel anta at det sannsynligvis er store forskjeller mellom de enkelte land ganske enkelt fordi Sør-Amerika er så enormt stort.

De som er interessert bør sjekke ut bloggen hans.

Jeg kommer til å fokusere på engelsk og tyskspråklige industrialiserte land. Det vil i hovedsak si Vest-Europa, Karibien, Nord-Amerika, Australia og New Zealand.

onsdag 14. mars 2012

New Zealand

Dette er på mange måter et fascinerende land. Det ligger så langt unna Norge som det er mulig å komme. I størrelse og folketall kan det minne om Norge. Sør- øya har f.eks. flotte fjorder slik vi kjenner det fra Vestlandet.

Dette er et industrialisert engelskspråklig land. De begynte tidlig med å utvikle en velferdsstat med bl.a. offentlig helseforsikring. De startet en kraftig liberalisering på 80 tallet. Antall offentlig ansatte ble kraftig reduser ved at offentlig virksomhet ble privatisert. Sexindustrien ble også fullstendig legalisert. Endringer i reguleringen av arbeidsmarkedet førte til et kraftig fall i antall medlemmer i fagforeninger.

Skatte og avgiftsnivået er moderat. Høyeste marginalskatt er 33 %. Dette er lavere enn i USA. På lønn og næringsinntekt kommer det i tillegg en avgift på 1,39 % for en statlig ulykkesforsikring. Selskapsskatten er 28 %. For å unngå dobbeltbeskatning får selskapet kreditter de kan dele ut til aksjonærene sammen med utbytte. Selskapet kan overføre kredittene til neste år. De kan også brukes til å betale enkelte skatter og avgifter, men ikke skatt på overskuddet. Aksjonærer kan overføre ubenyttet kreditter til neste år.

Renter og leieinntekter skattlegges, men det er ingen generell skatt på kapitalinntekter. Det er heller ingen trygdeavgift arbeidsgiveravgift eller arveavgift. Formueskatt nevnes ikke noe sted på nettsidene til skattemyndighetene. Jeg har heller ikke funnet det nevnt på andre nettsider om New Zealand.

De har en avgift på varer og tjenester på 15 %. Det betales også på import av varer. De kaller det GST, men den fungerer på samme måten som moms. Bedrifter får fradrag for GST de betaler.

De har en tjenestepensjon, Kiwisaver. Den ansatte bestemmer selv om han vil være med og velger selv pensjonsfond. Arbeidstaker kan velge om innskuddet skal være tre, fire eller åtte posent av lønnen. Dersom den ansatte er medlem plikter arbeidsgiver å betale inn tre, fire eller åtte prosent av lønnen.

Staten gir skattekreditt på halvparten av arbeidstakers innskudd. Kreditten er på maksimalt 521,42 NZ$. Skattekreditten settes rett inn i pensjonsfondet. Det er ingen andre skattefordeler med ordningen. Det gis ikke fradrag i skatt for arbeidstakers innbetaling. Det trekkes skatt av arbeidsgivers innbetaling. I tillegg trekkes det løpende skatt av avkastningen.

Trygdeytelser er uten kobling til tidligere inntekt. Satsene er lave, gjerne på maksimalt 1000-1200 kr i uka. Det gis bostøtte i tillegg til de som trenger det. Uføre vil i tillegg til trygden kunne få noe ekstra til sykdomsrelaterte utgifter.

Landet har en offentlig ulykkesforsikring som dekker helsetjenester ved ulykker for alle som oppholder seg på New Zealand. Det er offentlig helsevesen der staten betaler hele eller mesteparten av regninga, men bortsett fra ulykkesforsikringen så vil utlendinger ofte ikke ha tilgang de første to årene.

De har ikke en like streng innvandringspolitikk som vi har. De beregner poeng og gir arbeidstillatelser til de som oppnår nok poeng. Det er flere typer arbeidstillatelser, visum for de som vil starte egen virksomhet, investorer og pensjonister. Normalt stilles det krav til vandel, helse og engelskkunnskaper. De har eksempelvis to kategorier for investorer. I den vanlige kategorien er det krav om investering av NZ$ 1,5 millioner. Det er også krav om språkkunnskaper og en øvre aldersgrense på 65 år. Du må også ha NZ$ 1 million å leve av. De har også en investor pluss kategori der kravet er å investere NZ$ 10 millioner. Da faller språkkravet og aldersgrensen bort.

De gir også arbeidstillatelser til de som vil starte egen virksomhet eller ta over eksisterende virksomhet. Det er krav om relevant erfaring, at virksomheten er til fordel for New Zealand. Du må også dokumentere at du har nok midler til å leve av. De regner med at NZ$ 30.000 i året er tilstrekkelig for enslige. De tar ikke hensyn til fremtidige inntekter. Tillatelsen gis for tre år.

Permanent oppholdstillatelse kan gis til de som har vært selvstendignæringsdrivende i New Zealand i minst 2 år.

Dersom du har investert NZ$ 0,5 millioner, skapt minst 3 nye arbeidsplasser og har en midlertidig tillatelse faller kravet om to års virksomhet bort.

Statsborgerskap gis etter 3 år

New Zealand er rangert som det 3. beste landet å drive næringsvirksomhet.
http://www.stuff.co.nz/business/industries/4310455/NZ-retains-high-rank-for-business

Kilder for offentlig informasjon:

New Zealand.gov.nz
Inland Revenue
Work and income
Immigration New Zealand
Nz Transport Agency
Ministry of Consumer Affairs/

Andre viktige kilder:

http://www.teara.govt.nz/en

Sjekk også artikkelen om Cook Islands

mandag 12. mars 2012

Canada

Canada består av 10 provinser og tre territorier. Det er et stort land og tynt befolket. Kun Russland er større. Dette landet kommer litt i skyggen av USA. De er nok mer europeiske enn USA. De har høyere skatter og bl.a. offentlig helsevesen. Engelsk og fransk er offisielle språk.

En varig konflikt er motsetning mellom føderale myndigheter og provinsene. Quebec har holdt folkeavstemming flere ganger om uavhengighet. Quebec har fransk som offisielt språk. De har sitt eget pensjonssystem adskilt fra det resten av Canada har. De vurderer også selv søknader om arbeids og oppholdstillatelser.

Etter siste reform har skattesatsene på nasjonalt nivå blitt redusert. Høyeste marginalskatt er 33 %.

Lokal inntektsskatt er høyere enn i USA med høyeste marginal skatt fra 10- 21 %. Det er store variasjoner avhengig av provins. Med obligatoriske innbetalinger til trygdesystemet så ser en at Canada ikke er noe skatteparadis.

Føderale myndigheter krever inn en avgift på 5 % på salg av varer og tjenester. De enkelte provinsene har også en slik avgift som gjør at det totalt kan ilegges 12-17 %. Dette er mye mer enn det som er vanlig i f.eks. USA.

Offisielle nettsider:

Government of Canada

Canada begrenser innvandringen

søndag 11. mars 2012

Seychellene

Dette er en øygruppe som ligger ved Afrika. Levestandarden er høyere enn i Afrika. De er et kjent skatteparadis. Enkelte som registrerte et NUF har valgt å ha hovedselskapet registrert å Seychellene. Så lenge virksomheten styres fra Norge og det ikke drives virksomhet lokalt blir slike selskaper ikke skattlagt på Seychellene.

Landet var en sosialistisk ettpartistat fra 1979-1991. Det har fremdeles en sterk sosialistisk politikk med klar motstand mot USA.

Offisielle nettsider:

Myndighetenes nettside

lørdag 10. mars 2012

Skattesystemet i USA

USA har faktisk en ganske høy inntektsskatt. Skatt på inntekt kreves inn av føderale myndigheter og av de fleste delstater. Det er syv delstater som ikke har noen inntektsskatt. Avgift direkte til trygdesystemet kreves inn separat. Alt dette gjør at du ikke får et fullstendig bilde ved kun å se på de føderale skattesatsene. Den føderale inntektsskatten er fra 10-35 % avhengig av inntekt. Skattenivået i delstatene varierer, Men høyeste marginalskatt kan være på over 10 %.

Arbeidsgiver og den ansatte betaler hver 6,2 % av lønnen i trygdeavgift.

Spesielt bør en merke seg at de ikke har noe generelt fradrag for gjeldsrenter. Det som kan trekkes fra er renter på boliglån, studielån og lån til investeringer og forretningsvirksomhet. De roter til sitt skattesystem ved å gi fradrag i inntekt eller direkte i skatten for å subsidiere gode formål. Det kan være sparing til pensjon eller høyere utdanning. De gir fradrag for medisinske utgifter, skattefradrag for å kjøpe miljøvennlig bil og mye annet. Disse fradragene vil ofte bli redusert eller falle helt bort for de med de høyeste inntektene slik at marginalskatten kan fort bli veldig høy.

USA er ikke noe skatteparadis når det gjelder inntektsskatt.

Føderal inntektsskatt IRS
Trygdesystemet SSA

søndag 4. mars 2012

Sark

Sark har en befolkning på ca. 600. Øya er 4,8 km lang og 2,4 km på sitt bredeste. Biler er forbudt. Traktor og sykkel er de eneste fremkomstmidlene på øya.

Sark har egen folkevalgt forsamling og egen domstol, men er administrativt underlagt Guernsey.

Her er det ingen inntektsskatt og ikke noe trygdesystem. De skattlegger fast eiendom og eiendeler du har verden over.

Offisielle nettsider:

Myndighetenes nettside
Turistinformasjon

Guernsey

Guernsey er en av kanaløyene. Den ligger nord for den større og mer kjente øya Jersey. Det er en selvstyrt brittisk besittelse. Administrativt hører øyene Alderney og Sark inn under Guernsey. Øya har et areal på 78 km² og et folketall på 66.000.

Det er milde vintre. Gjennomsnittstemperaturen i januar og februar er 6-7 grader. Det er sjeldent det blir kuldegrader. Snø forekommer i februar, men er uvanlig. I juni og juli er temperaturen vanligvis på rundt 20 grader, men kan også komme over 24 grader enkelte dager. Det er moderat med nedbør, ca 800 med mer i året. Det er mer  om høsten og vinteren og  en del mindre om våren og sommeren.

EØS borgere trenger ingen oppholds tillatelse eller tillatelse for å starte virksomhet. Restriksjonene er først og fremst på boligmarkedet. Markedet er delt i to, et lokalt og et som er åpent. For å kjøpe eller leie på det lokale markedet kreves det offentlig tillatelser.

Guernsey er i valutaunion med England. De har ingen egen sentralbank, men utgir egne pundsedler og mynter. De brukes side om side med engelske mynter og sedler.

De har flat skatt på 20 %. Det gis bunnfradrag på £ 9.200. Det er ikke skatt på kapital. Det er ingen moms. De sosiale avgiftene er 6 % for lønnsmottagere, 10,5% for næringsdrivende og 9,9 % for andre. Avgiften ilegges ikke på inntekter over £ 105.000. Retten til å bosette seg og arbeide der er begrenset. Bedriftsbeskatningen er 0 %. For finansforetak er den 10 % og virksomhet som krever spesiell handelstillatelse er 20 %.

Les også omtalen om Jersey

Offisielle nettsider:

Myndighetenes nettside
Skattemyndighetene

Jersey

Jersey er den meste kjente av kanaløyene. Det er også den største og den mest sydlige. Den ligger kun 22 kilometer fra Frankrike. Den er 14 km lang og 8 km bred. Øya har et areal på 118,2 km² og et folketall på ca 100.000.

Jersey har et temperert klima med milde vintre og milde til varme somre. Det er sjeldent det er snø om vinteren.

Jersey er selvstyrt med egen lovgivende forsamling, offentlig administrasjon og rettsvesen.

Jeg har sjekket skattereglene på Jersey. For individuelle skatteytere er det en flat skatt på 20 % av den skattepliktige inntekten. For de med lav inntekt settes skatten til maksimalt 27 % av den delen av inntekten som overstiger et skattefritt beløp. Skatteyteren betaler den skatten som er lavest av disse to måter å beregne skatten på. Fribeløpet er £ 12.790 for enslige. Dette systemet minner om den gamle skattebegrensningen vi hadde for pensjonister. For folketrygdavgift i Norge har vi en flat trygdeavgift på 8,2 % og så er det et fribeløp og en regel som sier at trygdeavgiften skal utgjøre maksimalt 25 % av inntekten som overstiger fribeløpet. Det virker som om Jersey har en tilsvarende ordning for inntektsskatt.

De har også sosiale avgifter, men de er lavere enn i f.eks. UK. Det er ingen skatt på kapital som f.eks. avkastning og arv. Jeg regner med at de da heller ikke har formueskatt. Det legges en avgift på 5 % på omsetning av varer og tjenester.

Skatteberegning

De har en ordning der formuende kan søke om en spesiell skattemessig status. Det gjør at når de har betalt £ 125.000 i skatt skal resten av inntekten beskattes med kun 1 %.

Med 20 % skatt vil en inntekt på £ 625.000 gi £ 125.000 i skatt. All inntekt over disse £ 625.000 blir dermed beskattet med kun 1 %. For å få innvilget en slik søknad må du sannsynliggjøre at du har en formue som er så stor at den vil generer £ 125.000 i skatt.

EU borgere trenger ikke arbeidstillatelse, men boligmarkedet er strengt regulert. Alt kjøp og utleie skal godkjennes av myndighetene. Det er restriksjoner på hvilke eiendommer utlendinger kan kjøpe. Formuende som har fått innvilget spesiell skattestatus kan bare velge blant et begrenset utvalg boliger der prisene ligger på £ 1000.000 og oppover. Også for spesialarbeidere er det begrensninger som gjør at det blir vanskelig å finne bolig. Boliger generelt later til å være reservert for egne innbyggere.

Offisielle nettsider:

Myndighetenes nettside
Offisiell turistinformasjon

Les også omtalen av Guernsey.

lørdag 3. mars 2012

Malta

Malta er en liten republikk i Middelhavet besående av tre bebodde øyer, Malta, Gozo og Comino. Det er i tillegg tre mindre ubebodde øyer. Arealet total er 316 km². Folketallet er 420.000.

Malta ligger sør for Sicilia og har et typisk Middelhavsklima med milde, regnfulle vintre og hete, tørre somre. Temperaturen i juni og juli vil typisk ligge på 28-30 grader på det varmeste. I januar vil temperaturen normalt ligge mellom 12-18 grader på de varmeste og 6-12 grader om natta. Det kommer i gjennomsnitt 600 mm regn i året. Det er lite regn om sommeren, litt mer høst og vår og mer om vinteren.

Malta blir ofte fremstilt som et skatteparadis. Det er det ikke for de som kommer inn under de vanlige skattereglene.

Inntektskatten kan være så høy som 35 %. Sosiale avgifter kommer i tillegg.

De har en ordning der velstående som kjøper bolig for minst 275.000 Euro eller betaler 9600 Euro i året i leie og har høy nok inntekt til å klare seg uten offentlig støtte betaler 15 % skatt på inntekt de tar inn til Malta. De må likevel betale minimum 15.000 Euro i året.

Denne spesielle skattestatusen påvirker ikke andre rettigheter du har. I tillegg til denne ordningen har de en rekke tilsvarende ordninger med 15 % flat skatt og et minimummsbeløp. En ordning for pensjonister har et minstebeløp på 7500 Euro.

Felles for disse ordningene er at du må ha høy nok inntekt å leve av og helseforsikring. Du blir ikke medlem av Maltas trygdesystem. de du evebtuelt tjener lokalt blir beskattet etter vanlige regler.

Malta er medlem av EU og EØS avtalen gjelder fullt ut.

Offisielle nettsider:

Gov.mt
Mygov.mt
Inland Revenue

Turks- og Caicosøyene

Forteller du noen at du skal til Turks- og Caicosøyene vil nok folk spørre: Du skal hvor?

Det er ikke det mest kjente skatteparadiset. Dette er en britisk kronkoloni i Karibien. I 2009 ble denne øygruppa satt under direkte britisk styre. Grunnloven ble delvis suspendert og britene styrer gjennom en guvernør. Dette var en følge av utbredt korrupsjon.

De tilbyr oppholdstillatelser til investorer og tar lavere gebyrer enn f.eks. Cayman Island gjør.

http://www.immigrationboard.tc/go/en/Immigration-Ordinance--page.html

Det er offentlig obligatorisk helseforsikring som finansieres ved en statlig bevilgning og 5 % trekk i lønn.
https://tcinhip.tc/

De har også et trygdesystem som betaler pensjoner, sykelønn og andre ytelser.
Alle arbeidstaker og selvstendig næringsdrivende har obligatorisk medlemskap.
Arbeidstakere og arbeidsgiver betaler inn totalt 8 % av lønnen. For private ansatte fordeles dette med 4,6 % av arbeidsgiver og 3,4 % for arbeidstaker. For offentlige tjenestemenn er satsene 4,025 for arbeidsgiver og 2,825 for arbeidstaker. Totalt 6,85 %. Inntekt over 600 dollar pr. uke er fritatt for denne avgiften. For de som lønnes månedlig er inntektstaket 2400 dollar.

https://www.tcinib.tc/

Offisielle nettsider:

Myndighetenes nettside