søndag 25. februar 2018

Man

Man er en brittisk øy som ligger i Irskesjøen. Den er 587 km2 stor og har et folketall på 85 000 innbyggere. Øya er ikke en del av Storbritannia og er heller ikke medlem av EU.

Klimaet blir beskrevet som mildt og fuktig. Øya har kjølige somre og milde vintre. Det er mer nedbør enn  ellers i Storbritannia.

Man har egen lovgivende forsamling med stor grad av selvstyre. De har egen valuta Manx pund som har  samme verdi som et engelsk pund.

Tidligere var Man kjent som et skatteparadis. De har fremdeles gode ordninger for egne innbyggere. Høyeste marginalskatt er 20 %. Formuende som flytter til Man kan få innvilget et tak på skatten slik at de betaler maksimalt 150.000 pund i året.

Det er også obligatorisk med innbetalinger til trygdesystemet. Næringsdrivende betaler 8 % av inntekt inntil  ca 40.000 pund og 1 % på det overskytende inntekt. Arbeidsgivere betaler 12,8 %. Arbeidstakere betaler 11 % av lønn inntil 40.000 pund og 1 % på overskytende lønn.

Selskapsskatten er normalt 0 %. Det er noen unntak. Bankvirksomhet beskattes med 10 %. Bedrifter som driver varesalg til forbrukere på Man betaler 10 % hvis inntekten er større enn 500.000 pund. Selskaper som tjener penger på land og eiendom betaler 20 %.

Det er moms på 20 % og avgifter på  tobakk og alkohol. I forhold til moms og toll er Man i union med Storbritannia og EU.

Alle som flytter til Man for å arbeide må søke om arbeidstillatelse. Det er ingen begrensninger på EØS borgere som vil bo der uten å arbeide.

Les også omtalen av Jersey og Guernsey.

Viktige nettsider:

Myndighetenes offisielle side.
Offisielle turistkontor

onsdag 28. juni 2017

Puerto Rico er ett skritt nærmere å bli 51. delstat

12. juni var det folkeavstemming på Puerto Rico om å bli amerikansk delstat. 97 % stemte for. Avstemmingen ble boikottet av motstandere. Valgoppslutningen  var svært lav, kun 23 % av de stemmeberettigede deltok i følge offisielle tal. Noen hevder at valgoppslutningen var på 33 %. Grunnen til denne forskjellen er ulik oppfatting av hvor mange som hadde stemmerett. Avstemmingen er ikke bindende. Motstandere vil selvfølgelig hevde at den lave valgdeltakelsen gjør at avstemmingen ikke har stor verdi. Men 97 % flertall sender uansett et tydelig signal.

I en avstemming i 2012 ville 54 % at Puerto Rico skulle endre status.  61 % ønsket å bli delstat, 33 % ønsket en fri tilknytting til USA mens 6 % ville ha uavhengighet. Det er dermed tydelig at flertallet ønsker endring og av dem er det klart flertall for å bli delstat.

Skal Puerto Rico bli delstat må det godkjennes av kongressen. Øya har stor fattigdom og vil sannsynligvis koste mye i form av trygdeytelser og andre føderale støtteordninger. Republikanerne er kritiske også fordi Puerto Rico stort sett stemmer på demokratene. Skulle Puerto Rico bli delstat kan det bety at demokratene er nesten garantert å få to ekstra senatorer.

Foreløpig er det minst tre medlemmer av representantenes hus som støtter ønske om å bli 51. delstat. Alle disse tre er demokrater.

Med republikansk president og republikansk flertall kan det være en lang vei å gå. Men det er tegn på at det kanskje bever seg litt i den retning.

(Some) Puerto Ricans vote for US statehood
Puerto Rico votes for U.S. statehood in disputed referendum

søndag 9. april 2017

Billig fly og hotell

Blir du gratis medlem av KickBack.no får du penger tilbake på netthandel. Pengene betales til din bankkonto. Det er over 240 brukersteder. Det er flere nettsider innenfor hotell og fly som gir rabatter.

Du får f.eks. 7 % på hotell.com, 8 % på Expedia.no, 4 % på Booking.com, samt en rekke flyselskaper og hoteller.

torsdag 30. mars 2017

Trygd ved flytting til utlandet

Ved utflytting bør du passe på medlemskap i folketrygden. Hovedregelen er at de som bor eller arbeider i Norge er medlem. Utflytting vil normalt føre til at du mister medlemskapet.

Reglene er avhengig av hvor du flytter hen. Det er egne regler for Sveits og EØS. I tillegg er det en rekke land vi har trygdeavtale med.

Skal du arbeide i utlandet, vil du normalt miste du medlemskapet i folketrygden samme dag som du begynner i jobben.

Hvis du er arbeider i et EØS-land eller Sveits skal du som hovedregel være medlem av trygdeordningen i landet du arbeider.

Skal du arbeide midlertidig i et land Norge har trygdeavtale med, og mottar lønn fra Norge, opprettholder du medlemskapet i den norske folketrygden.

Dette gjelder for eksempel når du skal arbeide i USA eller Canada i mindre enn fem år,. For  Australia eller Quebec gjelder det hvis du skal arbeide mindre enn tre år..

Hvis du trenger en bekreftelse på at du er medlem, må du sende søknad om medlemskap i folketrygden under opphold i utlandet.

Norge har trygdeavtale med: USA, Canada, Quebec, Australia, Tyrkia, Chile, Serbia, Bosnia og Hercegovina, Kroatia, Israel og Montenegro.

Du kan søke om frivillig medlemskap når
  • du er arbeidstaker i utlandet utenfor EØS-området eller Sveits, for en bedrift med norske eierinteresser, eller
  • du er utsendt av norsk arbeidsgiver til et land Norge ikke har trygdeavtale med.
Du må ha at vært medlem i folketrygden i minst tre av de siste fem kalenderårene før søknadstidspunktet.

For de som skal oppholde seg i utlandet uten å arbeide gjelder andre regler.

Dersom du oppholder deg i utlandet i mer enn 12 måneder, mister du medlemskapet ditt i folketrygden. Det samme gjelder om du oppholder deg i utlandet i mer enn 6 måneder hvert år i 2 eller flere påfølgende år.

Det er mulig å søke om frivillig medlemskap i folketrygden. Dette vil typisk være aktuelt for studenter, pensjonister med lang botid i Norge og dersom du arbeider i utlandet for en Norsk arbeidsgiver.

Dette er kun en oversikt over hovedreglene. Du må sjekke med Nav hva som gjelder i ditt konkrete tilfelle.

søndag 5. februar 2017

Skattefordeler på Svalbard

Svalbard er kanskje ikke det første en potensiell skatteflyktning vil vurdere, men er like fullt et alternativ. Svalbard faller uten for det meste av norske skatter og avgifter. Du betaler trygdeavgift etter vanlig sats. 8,2 % på lønn, 5,1 % på pensjon og 11,4 % på næringsinntekter. Lønnsmottakere betaler 8 % skatt på lønn inntil 12 G og 22 % på det overskytende. På alle andre inntekter betaler privatpersoner 16 % skatt på det som overstiger 20.000.

Svalbard kan nok ikke konkurrere med sydligere skatteparadis. Kostnadene er høye der. De fleste som oppholder seg der bor dere bare kortere perioder.

søndag 21. august 2016

Skattefordeler på Puerto Rico

Puerto Rico er en del av USA, men ikke en delstat. De som bor der vil normalt ikke betale føderal inntektskatt for inntekter på Puerto Rico. For å tiltrekke seg flere velstående innbyggere har Puerto Rico inne ført nye insentiver. De som flytter di t får fritak for skatt på utbytte og andre kapitalinntekter. På andre inntekter er skatten 4 %.

Forbes har en artikkel der de beskriver dette mer i detalj. I kommentar felte kommer det frem at det er noen vilkår og byråkrati rundt denne ordningen, men den virker likevel som en gunstig avtale.

Money US News har en artikkel der Puerto Rico blir beskrevet som svært attraktiv for amerikanske pensjonister. I tillegg til skattefordelene er boligprisene svært lave. Boligprisene har ennå ikke tatt seg opp igjen.. Legger en så til at det er et karibisk klima og at en fremdeles er i USA så blir det naturlig nok attraktivt for amerikanere. Øya er spansktalende og all kommunikasjon med myndighetene foregår på spansk. Engelsk er så mye brukt til daglig at amerikanske turister ikke har noen problemer.


torsdag 11. august 2016

USA: øst- eller vestkysten?

Financial Samurai er amerikansk økonomiblogger som har bodd både på vestkysten og østkysten i USA. han har skrevet to grundige artikler der han sammenligner østkysten og vestkysten. Han har konkludert med at vestkysten er best. Det har skapt stor debatt med høy temperatur i kommentarfeltet. Man får uansett et godt innblikk i forskjellene ved å lese artiklene og kommentarene.

West Coast Living – Yes It Really Is That Much Better!
East Coast Living – Is It Really That Bad?