søndag 10. februar 2019

Palau

Palau er en liten Øystat i Stillehavet rett nord for ekvator. Landet har et areal på 444 km² og et folketall på 17800. Klimaet er tropisk med ca 27 grader året rundt. Nedbør fordeles over hele året. Øystaten ligger utenfor tyfonsonen.

Palau er en forbundsstat bestående av 16 delstater. Presidenten og visepresidenten velges for fire år av gangen. Parlamentet består av Senatet og House of Delegates. Senatet har ni medlemmer, valgt på nasjonalt nivå. House of Delegates har 16 medlemmer, en fra hver av delstatene. delstatene har hver sin guvernør og lovgivende forsamling.

Det er nå politisk stabilt, men det er et ungt land. Det ble selvstendig fra USA 1. oktober 1994. Grunnloven er fra 1981. Det var en del politisk vold på 80-tallet. Dette kan tyde på at de ikke har lange demokratiske tradisjoner.

Økonomisk så er landet sterkt avhengig av støtte fra FN. Offentlige myndigheter er største arbeidsgiver. turisme, fiske og jordbruk er de viktigste næringsgreiner.

søndag 13. januar 2019

Tuvalu

Tuvalu er en øystat i Polynesia med 10 000 innbyggere. Tuvalu består av ni bebodde øyer med et areal på 26 km². Klimaet er preget av mye regn og vind deler av året. temperaturen ligger på rundt 28 grader året rund. Noe tilfeller av tropiske stormer og sykloner. Engelsk og Tuvalensk er offisielle språk. Tuvale ble et selvstendig monarki 1. oktober 1978 og er medlem av Samvelde av nasjoner. landet er økonomisk avhengig av bistand. Fiske er viktigste næringsgren. Det er lite turisme. Landet har få som er sysselsatte og halvparten av dem i offentlig sektor.

lørdag 12. januar 2019

Dobbelt statsborgerskap er vedtatt

Stortinget vedtok 6. desember lovendringer som gir dobbeltstatsborgerskap. Før loven kan tre i kraft må Norge helt eller delvis si opp en Europarådskonvensjon fra 1963. Det er 12 måneder oppsigelsestid. Det betyr at loven tidligst kan tre i kraft fra 2020.

Konsekvensene av denne loven blir at nordmenn ikke automatisk mister norskstatsborgerskap ved erverv an annet lands statsborgerskap. Det betyr også at utlendinger ikke lenger blir på lagt å si opp sitt hjemlands statsborgerskap.

De som tidligere har mistet sitt norske statsborgerskap kan få dette tilbake ved en forenklet behandling. Det blant annet ikke krav om at de er bosatt i Norge. Dette vil typisk gjelde Nordmenn som har flyttet til utlandet. Det vil også gjelde for innvandrere som har fått tilbakekalt sitt Norske statsborgerskap som resultat av at de beholdt sitt hjemlands statsborgerskap.

Det er en regel som blir behold. De som automatisk får norsk statsborgerskap mister det ved fylte 22 år hvis de ikke har bodd i Norge i minst to år eller total 7 år i Norden. Dette gjelder bare de med dobbelt statsborgerskap. Det er mulig å søke om å beholde norsk statsborgerskap.

Lovendringen begrunnes delvis med at de feste utlendinger får unntak. Et annet argument var at det vil bli lettere å tilbakekalle norsk statsborgerskap. Dette fordi det ikke er mulig å tilbake kalle et statsborgerskap dersom det fører til at en person blir statsløs.

Nordmenn som er i utlandet bør vurdere å søke om statsborgerskap så sent at søknaden ikke blir behandlet før den nye loven trer i kraft.

For utlendinger i Norge skriver UDI på sine nettside: "Hvis du ikke ønsker å si fra deg det tidligere statsborgerskapet ditt, og heller vil vente på lovendringen, kan du la være å løse deg fra dette statsborgerskapet innen fristen som UDI har satt. Du risikerer da å få avslag på søknaden om norsk statsborgerskap eller tilbakekalt ditt norske statsborgerskap, men du kan søke på nytt etter at reglene er endret."

For nordmenn som planlegger å emigrere vil utsettelsen på et år ikke ha noen betydning. Det vil uansett ta tid før en kan søke om statsborgerskap i tilflyttingslandet.

onsdag 29. august 2018

Irland

Irland er en republikk som dekker mesteparten av øya Irland. Landet har to offisielle språk irsk og engelsk. Det offisielle navnet på republikken er Eire på irsk og Ireland på engelsk.

Landet har et areal på 70.280 km² og et folketall på 4,9 millioner.

Etter Brexit blir Irland eneste EU land med engelsk som offisielt språk.

Klimaet er maritimt med milde vintre og kjølige somre. Det er forholdsvis mye nedbør.

Irland har en folkevalgt president og et parlament med to kamre, senatet og representantenes hus. Senatet har svært begrenset makt.

Selskapsskatten er lav på kun 12,5 %. Skatt på lønninger er progressiv med to trinn på 20 og 40 % i tillegg er det innbetalinger til trygdesystemet. Spesielt den lave selskapsskatten har tiltrukket seg en del stor firmaer innen IT og kommunikasjon.

Siden landet er medlem av EU vil det være omfattet av EØS-avtalen. Med engelsk som offisielt språk vil det ikke nødvendigvis by på store språklige barrierer.

Offisielle nettsider:

Myndighetenes offisielle sider
Skattemyndighetene

lørdag 28. juli 2018

Fiji

Fiji er en øystat i Stillehavet. Den består av 332 øyer, bare 110 av øyene bebodd.

Landet har 859 200 innbyggere. og et areal på  18 333 km².

Fiji er en republikk med en president som statsoverhode og et folkevalgt parlament. Det har vært flere tilfeller av militær innblanding. Siste gang var i 2006. En stor konflikt er mellom de opprinnelige  innbyggeren og etterkommere etter indere. Politiske skiller og stemmegiving følger i stor grad etniske skillelinjer.

Offisielle språk er engelsk, fijiansk og hindustani

Fiji har et tropisk maritimt klima med varm temperatur året rundt. Det er en varm sesong er fra november til april mens det er kjøligere fra mai til oktober. Temperaturen i den kjøligste sesongen er i gjennomsnitt 22 °C .

Det er variabel mengde regn, men mest i den varme sesongen og spesielt i innlandet. På de større øyene er det mer regn sør-øst enn nord-vest

Det er moderat med vind, men øyene treffes av en syklon normalt en gang i året. Den siste kraftige syklonen traff 20. februar 2016, medførte enorme materielle skader og 44 omkomne.

Hvor idyllisk det er å bosette seg på Fiji kan diskuteres, men skulle du ha lyst er det mulig. De gir oppholdstillatelser til de med høy nok formue eller utenlandske inntekter å leve av.

Offisielle nettsider:

Myndighetenes nettside

mandag 9. juli 2018

Mikronesiaføderasjonen

Mikronesiaføderasjonen er en republikk i det nordlige Stillehavet med et areal på 708 km² og et folketall på 105.000. Mikronesiaføderasjonen består av 607 øyer som strekker seg ca. 2.900 km fra øst til vest.

Mikronesiaføderasjonen består av fire delstater. De har en folkevalgt kongress som også velger president. Øyene har en avtale med USA som sikrer økonomisk og militær bistand.
Klimaet er tropisk, varmt og fuktig med mye nedbør.

Økonomien er basert mye på fiske, jordbruk og økonomisk støtte fra USA. Dårlig infrastruktur og øyenes isolasjon gjør at det er lite satsing på turisme. De har trygdesystem med uføretrygd og alderstrygd og trygd til gjenlevende. Systemet finansieres med en trygdeavgift på 15 % som deles likt mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

Offisielle nettsider:
Myndighetenes nettside
Trygdesystemet

søndag 8. juli 2018

Costa Rica

Costa Rica er en republikk i Mellom-Amerika med et areal på 51,060 km² og et folketall på 4,9 millioner.

Klimaet er tropisk året rund. Temperaturen er stabil gjennom året, men varierer mellom regioner. Ved havnivå er temperaturen 27 grader i gjennomsnitt. Høyere opp er temperaturen lavere. Hovedstaden San Jose ligger på 1150 meter og har 20 grader som gjennomsnitt. Høyest opp i fjellene er temperaturen helt ned i 20 grader. Regntiden er fra mai til november. I enkelte regioner regner det da konstant. Det er mer nedbør på østkysten enn langs Stillehavet.

Landet er økonomisk og politisk stabilt. Det var en 44 dagers borgerkrig i 1948 som endte med at en ny grunnlov ble vedtatt og militæret oppløst. Det har også vært noen demonstrasjoner av offentlige ansatte i protest mot lønninger og privatisering.

Økonomien er bedre enn andre land i Mellom-Amerika. Det er økonomisk vekst og moderat inflasjon. De har offentlig helsevesen, trygdesystem og bruker mye offentlige midler på utdanning. Til tross for dette er Costa Rica et u-land med forholdsvis høy andel fattige. Landet sliter med dårlig infrastruktur og en byråkratisk og lite effektiv offentlig sektor. Costa Rica har store underskudd på offentlige budsjetter og opplevde en likviditetskrise i 2017. Økning av inntektsskatt og moms blir vurdert.

Det er spesielt populært for amerikanske pensjonister å flytte hit. Oppholdstillatelse er lett å få. Det kreves bare en inntekt på 1000 dollar i måneden. Det er planer om å øke dette kravet til 2500.
Utenlandske pensjoner og andre inntekter blir ikke beskattet. Ellers så er inntektsskatten på inntil 30 %. momsen er på 19 %. Medlemskap i det offentlige helsevesen koster 11-13 %.

Les også omtalen av Panama