søndag 5. juni 2016

Svenske skattesatser

I Sverige er skattesatsene høyere enn i Norge. Inntektsskatten varierer noe mellom de forskjellige kommunene. Skattesatsene er høyere enn i Norge. Grunnfradraget er lavere enn personfradraget i Norge. Lønnsmottakere får et eget skattefradrag som søm gjør at de med lave lønnsinntekter får lavere skatt enn i Norge.

Skattesatsene i Sverige:

Trygdeavgift 7 %
Avgift til registrerte trossamfunn betales bare av de som er medlem.
Begravings avgift 0,22 % i gjennomsnitt. Varierer avhengig av kommune.
Kommuneskatt 32,1 % i gjennomsnitt. Varierer avhengig av kommune.
Statsskatt 20 % på inntekter over 443.200-638.800
og 25 % på inntekter over 638.800.

Trygdeavgiften er en avgift de fleste i praksis ikke betaler. Hver krone en betaler  trygdeavgift trekkes fra ved betaling av kommuneskatten. Det er derfor bare de som betalirer lite eller ingenting i kommuneskatt som i praksis må betale denne avgiften.

De er to viktige fradrag.

Grunnfradrag som starter på 18.800 og økes gradvis til 34.200 ved en inntekt på 137.800. Så reduseres fradraget gradvis ned mot 13.000 kr ved 348.900

Jobbskattefradraget er et fradrag direkte i skatten som tilsvarer kommuneskatten på deler av lønna. I praksis så betyr dette at deler av lønn er fritatt for kommuneskatt. Høyets fradrag får en ved inntekt på 357.400. Da vil kr 82.466 i praksis være fritatt for kommuneskatt. Fra og med 2016 vil dette fradraget bli gradvis redusert ved en månedsinntekt på 50.000 og blir redusert til null med en månedsinntekt på 123.000.

Arbeidsgiveravgiften er på 31,42 %. Dette gjør at det totalt blir veldig høy skatt på lønn. For næringsdrivende kalles denne avgiften for egenavgifter og er på 28,97 %.fredag 27. november 2015

Aksjeskatt ved utflytting

Dersom du har urealiserte gevinster på norske eller utenlandske aksjer når du ikke lenger anses som bosatt i Norge skal dette beskattes. Da må du betale skatt på gevinsten eller stille bankgaranti for hele beløpet.

Det er to unntak:
  • Gevinster på under 200.000 kroner er skattefrie.
  • Ved flytting til et EØS-land gis det automatisk rentefri utsettelse uten krav om bankgaranti, og fradrag for tap på aksjer innen samme periode. Skatteplikten bortfaller hvis du fortsatt eier aksjene fem år etter at bostedsskatteplikten til Norge opphørte (dvs. 8 år etter at du flyttet til utlandet).

søndag 5. juli 2015

Viktig ved utflytting

Det kan være mye å huske på ved emigrasjo. Jeg setter derfor opp en punktliste over viktige forhol. Det linkes også direkte til relevante sider.

Denne listen vil bli oppdatert.

søndag 30. november 2014

For nye lesere

Denne bloggen har generell informasjon for de som tenker på å emigrere og informasjon om enkelte land. Du finner en liste over land og områder til høyre. Jeg har også en linkesamling med engelske artikler som er relevante. De er nok skrevet for amerikanere, men mye er relevant også for andre.

lørdag 25. oktober 2014

Andorra innfører inntektsskatt

Etter sterkt internasjonalt press har Andorra innført 10 % selskapsskatt. Det blir også innført 10 % inntektsskatt for privatpersoner. Det blir et fribeløp på 24.000 euro. Det blir også gitt et standar fradrag på 50 % av fra 24.000 til 42.000 euro, slik at inntektsskatten i dett intevallet i praksis blir 5 %. Det var meningen det skulle trå ikraft fra 1. januar 2015, men er utsatt til 2016.

søndag 9. mars 2014

Kroatia blir med i EØS

Kroatia ble medlemm av EU 1. juli 2013. Kroatia har likevel ikke vært med i EØS. I desember ble forhandlingene om å utvide EØS ferdige. Regjeringen vil nå legge det frem for Stortinget. Avtalen må godkjennes av alle EØS landene. Det vil antageli skje i løpet av april. I forhold til fri flyt av arbeidskraft har alle EØS landene mulighet til å ha restriksjoner i en overgangsperiode på 7 år. Norge, Sverige, Danmark og Finland kommer ikke til å ha noen slike begrensninger. Kroatia er et lite land og det vil uansett bli liten innvandring fra Kroatia.

Mer om dette på regjeringens nettsider.

søndag 9. februar 2014

Innvandringsmotstandere vant i Sveits

Etter en folkeavstemning ble det et knapt flertall på 50,3 % for å sette et tak på innvandring fra EU. Jeg er litt usikker på hvilke praktiske konsekvenser dette vil ha all den tid Sveits allerede har innført kvoter for innvandring fra EU land. Slik det er i dag har Sveits kvoter for hvormange tillatelser som gis til EU borgere hvert år. Det er ingen kvotebegrensning for Norge. Det er heller ingen begrensning på fornyelser av tillatelser for de som er i Sveits. EU har truet med å revurdere sitt forhold til Sveits. Det vil bli spennende å se hvilken praktiske konsekvenser folkeavstemningen vil få.

Jeg har funnet en engelsk beskrivelse av dette initiativet.