søndag 31. mars 2013

Rangering av levestandar

Wikipedia har tre lister over land der de er rangert etter bruttonasjonalprodukt pr innbygger. Tallene er juster for forskjeller i kjøpekraft. Det er tre lister, fra verdensbanken, det internasjonale pengefondet og CIA. Listene gir en grei oversikt over hvor velstående de forskjellige land er. Norge kommer ikke så verst ut.

List of countries by GDP (PPP) per capita

lørdag 30. mars 2013

Tap av statsborgerskap.

Hovedprinsippet i norske regler for statsborgerskap er at en bare skal ha et statsborgerskap.

Nordmenn som følge av søknad eller uttrykkelig samtykke får statsborgerskap i et annet land mister norsk statsborgerskap. Norske statsborgere mister statsborgerskap ved fylte 22 år, hvis de ikke har bodd i Norge minst 2 år eller har bodd i Norden i minst 7 år. Tap av statsborgerskap skjer likevel ikke dersom det fører til at en blir statsløs.

Det er også mulig å bli løst fra norsk statsborgerskap ved søknad. Det er svært strenge regler.

Du må bo permanent i utlandet og være statsborger av et annet land. Nordmenn som bor i utlandet og er i ferd med å bli statsborgere i et annet land kan også søke om å bli løst fra norsk statsborgerskap dersom det er nødvendig. Da settes det en tidsfrist for når vedkommende skal ha blitt statsborger i et annet land. Overholdes ikke den fristen så blir beslutningen omgjort.

Nordmenn som er bosatt i Norge og som i tillegg er statsborgere i et annet land kan søke, men må da overbevise om at et avslag vil være urimelig.

tirsdag 12. mars 2013

Falklandsøyene

På Falklandsøyene har det verdt folkeavstemming om øyene fortsatt skal være brittiske. Det var 92 % valgoppslutning av 1672 registrerte velgere. 99,8 % ville forbli brittiske. Det var bare tre stemmer imot. Dette ifølge NRK.no

Falklandsøyene er et brittisk oversjøisk teritorie som også Argentina gjør krav på. Øygruppen ble brittisk i 1833.

Det er en befolkning på 3140 og et landareal på 12173 kvadratkilometer fordelt på nesten 800 øyer.

Øygruppen består at to hovedøyer, Vest- Falkland og Øst-Falkland. Øyene er kupert og har mindre fjellkjeder.

Årstidene er omvendt av det vi har, men det er ikke store variasjoner. Øygruppen ligger så langt sør i Atlanteren at det ikke blir de helt høye temperaturene. Gjennomsnittstemperaturen varierer fra 2 til 11 grader gjennom året.

Falklandsøyene har egen grunnlov og egen lovgivende forsamling med 8 valgte representanter. De styrer alle indre forhold selv.

De viktigste næringene er turisme og salg av fiskekvoter.

Offisielle nettsider:

Falklandislands Government

mandag 11. mars 2013

Gibraltar

Gibraltar er et brittisk oversjøisk område. Gibraltar ligger ytterst på den Iberiske halvøy. Det er et lite område på 7 kvadratkilometer og et folketall på 30.000. Det har vært under engelsk styre side 1713. Engelsk er offisielt språk. Gibraltar er en del av EU. Valutaen Gibraltar pund er knyttet til brittiske pund. Gibraltar har stor grad av autonomi, med egen grunnlov og lovgivende forsamling. Spania gjør krav på Gibraltar, men det blir avvist av brittiske myndigheter. Ved to folkeavstemminger har innbyggerne sagt ja til fortsatt brittisk styre. Flertallet har vært på nesten 100 %.

Det er offentlig helsevesen og trygdesystem. Arbeidsgiver betaler 20 % av lønn i sosiale avgifter og lønnsmottaker betaler 10 % Næringsdrivende betaler 20 %. Det er et øvre tak på innbetalinger på 1700 pund for arbeidsgiver, 1300 pund for lønnsmottakere og 1600 pund årlig for selvstendig næringsdrivende.

Lønnsmottagere kan velge mellom en høy skatt på inntil 40 % av nettoinntekt eller en lavere skatt på inntil 28 % av bruttoinntekt. Aksjeutbytte er normalt skattefritt hvis det ikke blir ansett som næringsinntekt. Selskapsskatten er 10 %. For "utility companies" og selskaper som utnytter markedsdominans er skatten 20 %.

Det er inntil 12 % toll på det som importeres. Det legges avgift på alkohol og tobakk. Det er også en progressiv avgift på omsetning av eiendom, med store fribeløp og 5,5 % som høyeste sats. Det finnes også ordninger der de som bor på Gibraltar uten lokale inntekter kan få en marginalskatt på ned mot 2 %, men med 20.000-30.000 pund som et minimumsbeløp.

Offisielle nettsider:

Government of Gibraltar

søndag 10. mars 2013

Hong Kong

Hong Kong er kanskje mest kjent som et frihandelsområde. Det var en britisk koloni frem til Kina tok over i 1997 da en 99 årig leieavtale gikk ut. Ifølge en avtale forblir Hong Kong en egen økonomisk sone som styrer indre anliggende selv. Denne avtalen gjelder i 50 år fra overtakelsen. Hong Kong er svært vestlig kulturelt, med britisk basert skolesystem og rettsvesen. Engelsk er også et offisielt språk. Med et areal på 1104 kvadratkilometer og et folketall på 7 millioner blir det et tett befolket område. Dette skyldes hovedsakelig innvandring fra Kina. Mye av landområdet tas opp av fjell og naturreservat slik at bare 1/4 av landområdene er utviklet. Boligprisene er skyhøye.

Selv om Hong Kong er kjent for sitt kapitalistiske system og ligger høyest på Index of economic freedom er økonomien blitt stadig mer regulert. Det er lovfestet minstelønn og obligatorisk innbetaling til pensjonskasser. Det er også forbud mod diskriminering.
Skattene er fremdeles lave med 17 % som høyeste marginalskatt på lønn. Selskaper betaler 16,5 % skatt mens andre næringsdrivende betaler 15 % skatt.

For eiendom beregnes skatten til 15 % av overskudd ved utleie.

Det legges også avgifter på alkohol og tobakk.

Ved førstegangs registrering av biler betales en avgift avhengig av verdien på bilen. Det gis reduksjon i denne avgiften for miljøvennlige biler. Registreringen må fornyes hver år eller hver 4 måned. Det betales da en avgift avhengig av type kjøretøy og motorstørrelse. Det er obligatorisk med ansvarsforsikring.

Hong Kong har også vide sosiale programmer for eldre og funksjonshemmede. Det gis også økonomisk støtte til andre som ikke greier seg selv. Det er krav om 7 års botid. Ytelsene er faste lave beløp, som fastsettes på grunnlag av familiestørrelse. Satsene reduseres avhengig av inntekt og formue. Det er mulig å søke om tillegg for transportkostnader. Det er også tilgjengelig offentlig eide boliger.

De som vil arbeide, studere, investere eller bosette seg i Hong Kong må på forhånd ha søkt om oppholdstillatelse.

Det gis oppholdstillatelser i et stort antall kategorier. Det vil typisk være studenter, arbeidere, næringsdrivende, investorer og spesialister. Det har en egen kvote for velkvalifiserte spesialister der tillatelse gis avhengig av oppnådde poeng. Det gis også oppholdstillatelse for de som bare vil investere penger uten aktiv deltagelse i næringsvirksomhet. Du må kunne plassere 10 millioner HK dollar i godkjente investeringer f.eks. verdipapirer som handles på Hong Kong børsen eller er utstedt av finansinstitusjoner eller offentlig myndighet i Hong Kong. Det er også et krav at du har midler å leve av uten å bruke av investeringen eller avkastningen.

Offisielle nettsider:

GovHK
Immigration Department

Sjekk også ut Singapore