søndag 9. desember 2012

Canada begrenser innvandringen

Canada har suspendert innvilgelse av oppholdstillatelser innen flere forskjellige kategorier.

I følge en artikkel i Forbes gjelder dette to ordninger, Skilled worker program og Investor Visa.

Man regner med at det vil komme nye ordninger i 2013 rettet mot unge velutdannede med jobbtilbud, og at håndverkere /fagarbeidere skal kunne komme og etablere egen virksomhet.

De forskjellige provinsene har ordninger der utlendinger kan bosette seg hvis de går inn som aktive eiere i lokal virksomhet. Minimumsinvesteringen og andre kriterier varierer, men du må regne med å investere 400.000 kanadiske dollar eller mer.

Artikkel om Canada

torsdag 8. november 2012

Puerto Rico vil bli 51. delstat

I en rådgivende folkeavstemming på Puerto Rico på tirsdag stemte 54 % for å søke om å bli amerikansk delstat. Det er nå opp til kongressen å godkjenne en slik søknad. Det er stor motstand mot at dette fattige spansktalende område skal bli delstat. Selv om Obama som nå er gjenvalgt støttet kravet om å bli delstat, så er det en lang vei frem før det eventuelt blir en realitet.

fredag 21. september 2012

Svenske skatteregler

Jeg har tidligere skrevet om svensk skattekluss for norske pensjonister. Den artikkelen har fått kommentarer. De som vil sammenligne skattenivået bør sjekke ut Skatteverket som beskriver svenske skatteregler.

Skattesatsene varierer avhengig av fylke og kommune, men ligger normalt på 30-33 %. På inntekt over 401.100 SEK er det i tillegg 20 % statlig skatt. Den økes til 25 % på inntekt over 574.300. Du skal ikke ha noen spesiell høy inntekt for å få en marginalskatt på 50-60 %

søndag 16. september 2012

Tyskland

Dette landet er en stormakt i EU. Dette gjelder uansett om vi ser på areal (357.021 kvadratkilometer), folketall (81,8 millioner) eller økonomi. Landet har bunnsolid økonomi og er en tradisjonell velferdsstat, med høye skatter og bred spekter av sosiale ytelser med bl.a. offentlig helsevesen. Enkelte grupper som selvstendig næringsdrivende og andre med høy inntekt kan velge å bytte ut den offentlige helseforsikringen med private forsikringer. Det å være uten helseforsikring er ikke mulig.

Landet er en forbundsstat bestående av 16 delstater. Hver delstat har stor grad av autonomi, med egen grunnlov og lovgivende forsamling. Delstatsregjeringene utnevner representanter til forbundsrådet, som er 2. kammer i det føderale parlamentet.

Med en høy levestandard og EØS reglene om et fritt arbeidsmarked kan Tyskland være attraktivt. Klimaet er mildt i nord og nordvest som følge av Golfstrømmen. Dette gir milde vintre og kjølige somre. I øst er klimaet betydelig kjøligere, med kalde vintre.

Offisielle nettsider:

Myndighetenes eget nettsted
Offisiell turistinformasjon.

Andre nettsider:

Nettportal til Tyskland
Tysk utenrikstjeneste
Toytown Germany

torsdag 6. september 2012

Dobbelt statsborgerskap

Reglene for statsborgerskap variere fra land til land. Det er derfor mulig at en person er statsborger i flere land samtidig. Norge har ikke noe forbud mot dobbelt statsborgerskap, men har regler som forhindrer at en rent faktisk blir dobbel statsborger. Det viktigste for de som emigrerer er at norske statsborgere som ved søknad blir statsborger av et annet land mister sitt norske statsborgerskap. Norske statsborgere født i utlandet som aldri har bodd i Norge vil normalt miste sitt norske statsborgerskap ved fylte 22 år. Det er unntak for barn av ansatte i utenrikstjeneste for den norske stat. Det gjøres også unntak for barn som bare har norsk statsborgerskap.

Tap av norsk statsborgerskap vil innebære at man blir behandlet av norske myndigheter på lik linje med andre utlendinger. Det kan gis arbeids og oppholdstillatelse til personer med særlig tilknytning til Norge. Dette kan gjelde personer født i Norge, personer med norske foreldre eller personer som tidligere har vært norske statsborgere. Det norske statsborgerskapet kan man få tilbake etter å ha bodd i Norge 1-2 år. Dersom du etter tap av norsk statsborgerskap kun har vært Nordisk statsborger kan du få tilbake det norske statsborgerskapet når du har bosatt deg i Norge uten noe krav til botid.

Utlendinger som søker norsk statsborgerskap må som hovedregel gi fra seg hjemlandets statsborgerskap. Innen et år etter at norsk statsborgerskap er innvilget plikter de å fremlegge dokumentasjon på at de er løst fra sitt opprinnelige statsborgerskap. Noen utlendinger er fritatt og noen kommer inn under andre bestemmelser som ikke forhindrer dobbelt statsborgerskap. Det er også mange som er født med dobbelt statsborgerskap.

Man kan søke om å bli løst fra norsk statsborgerskap. Kravene er at en er bosatt i utlandet og er eller er i ferd med å bli statsborger i et annet land. Det er ikke aktuelt for mange siden norsk statsborgerskap mistes automatisk når en blir statsborger i et annet land.

Dette er kun en kort beskrivelse av hovedreglene. Mer detaljer om alle unntak og spesielle tilfeller finnes på UDIs nettsider og i relevante lover og forskrifter.

tirsdag 14. august 2012

Bermuda

Denne øygruppen er en brittisk koloni i Atlanterhavet øst for USA. Den ligger lenger nord en Florida. Øygruppen består av 181 øyer med et totalt landareal på 53 kvadratkilometer og et folketall på 68.000.

Bermuda har god økonomi og hevder de har verdens høyeste BNP pr innbygger.

Bermuda ligger såpass mye lenger nord at temperaturene blir lavere enn i Karibien. Det er sjeldent med mer enn 30 grader om sommeren og temperaturen vil typisk nå opp i 20 grader om "vinteren" Dette er delvis en effekt av Golfstrømmen. Stormer fra Atlanterhavet kan presse temperaturen ned, men sjeldent under 10 grader.

Øygruppen styrer seg selv på de fleste områder. Brittiske myndigheter utpeker en guvernør og har ellers ansvar for utenriks og sikkerhetspolitikk samt føre kontroll med offentlig forvaltning.

Løsrivelse fra Storbritannia ble avvist med klar margin ved folkeavstemming i 1995. Det er fremdeles klart flertall imot løsrivelse selv om det regjerende arbeiderpartiet ønsker selvstendighet.

Bermuda har egne pengesedler. Bermuda Dollar har fast kurs mot amerikanske dollar.

Skattenivået er lavt og basert på toll, skatt på forbruk og avgifter tilsvarende vår arbeidsgiver avgift.

Denne arbeidsgiveravgiften er avhengig av hvor store lønnsutgifter bedriften har og varierer fra 5,25 % - 14%. Inntil 5,25 % kan trekkes i den ansattes lønn. For de som jobber i egen virksomhet vil myndighetene fastsette hva som er å anse som lønn for eiere og aksjonærer.

Bermuda er velkjent som skatteparadis og har en hel industri rundt dette. Turisme er nest viktigste industri.

Offisielle sider:

Government Of Bermuda
Skattemyndighetene

søndag 12. august 2012

Svensk skattekluss for norske pensjonister

Dine Penger har en viktig artikkel for norske pensjonister i Sverige. Reglene for skattlegging av norske pensjonister ble endre fra 4. april 2008. Reglene er at de skal betale full skatt til Norge og full skatt til Sverige. Så får de et fradrag i Svensk skatt for skatten betalt til Norge. Det gjelder selv om man er permanent bosatt i Sverige. Siden inntektskatten er høyere i Sverige enn i Norge innebærer dette at de på toppen av vanlig norsk skatt må betale skatt til Sverige. I Sverige har pensjonister samme skattesatser som lønnsmottakere. De får heller ikke alle de samme fradragene som lønnsmottakere slik at skatten i Sverige faktisk er høyere for pensjonister enn lønnsmottakere. Skatten på kapitalinntekt er 30 % som er litt høyere enn de 28 % som betales i Norge.

Problemet er at norske pensjonister bosatt i Sverige har gjentatte ganger fått muntlig opplyst at de ikke skal betale noe skatt til Sverige. Nå etter mange år får de en stor regning for ubetalt svensk skatt.

Pensjonister som har ringt til skattemyndighetene hvert år og muntlig fått opplyst at de ikke skal betale svensk skatt har ingen mulighet til å bevise noe. Dette er folk som aktivt gjentatte ganger har tatt kontakt med skattemyndighetene for å få opplyst hvordan reglene er.

Dersom man ikke skal kunne stole på at den informasjonen en får muntlig er fullsteding og korrekt burde ikke ansatte gi slik muntlig informasjon. Mener noen at skatteyter uansett har en selvstendig plikt til å sette seg inn i det skriftlige regelverket burde han kanskje fått den beskjeden når han ringte og eventuelt få skriftlig materiale tilsendt. Nå har myndighetene i Sverige oppdaget dette og sendt skattekrav.
v
Myndighetene i Sverige har altså tilgang til hvor mye inntekter de har og hvor mye skatt de har betalt til Norge. Det er jo da noe underlig at de har ventet så lenge med å sende krav. Når en person er registrert i folkeregisteret i Sverige uten å betale skatt burde myndighetene ta tak i det med en gang. De bør forstå at en nordmann som flytter til Sverige mest sannsynlig har penger i form av formue og inntekt å leve av.

Artikkel om Sverige

lørdag 11. august 2012

Puerto Rico kan bli 51. stat

Det holdes nå på søndag folkeavstemming på Puerto Rico om deres tilknytning til USA skal vøre som den er i dag. Dersom det blir flertall for endring skal det senere bli en ny folkeavstemming om hvilke endringer. Et av alternativene er å bli amerikansk delstat. Kongressen som har behandlet lovforslaget som åpner for denne folkeavstemmingen. Loven er vedtatt av Representantenes hus, men ennå ikke behandlet i Senatet. Folkeavstemmingen blir likevel holdt nå.

Fra Puerto Rico er håpet at et flertall i folket og støtte fra Representantenes Hus vil kunne presse føderale myndigheter til å godkjenne Puerto Rico som ny amerikansk delstat.

Konsekvensen av å bli delstat er at Puerto Rico får full representasjon i kongressen, med to senatorer og 6 medlemmer i Representantenes Hus. Øya består av mange fattige latinamerikanere som med overveldende flertall kommer til å støtte demokratene. Det er vel derfor grunn til å tro at Obama og det Demokratiskeparti vil støtte status som delstat. Dersom Puerto Rico blir delstat vil innbyggerne også kunne delta ved presidentvalg. Kostnadene for føderale myndigheter vil være store. Puerto Rico vil da ha krav på alle de samme overføringer og støtteordninger fra føderale myndigheter som gjelder ellers i USA. Innbyggerne på Puerto Rico vil bli nødt til å betale føderal inntektsskatt, men siden de fleste er fattige vil dette ikke dekke utgiftene føderale myndigheter får.

Kilde: NRK.NO

Se også artikkel om Puerto Rico

Cook Islands

Dette er 15 øyer i det sørlige Stillehavet som er assosiert med New Zealand. Øyene er spredd over et enormt stort område på 2,2 millioner kvadratkilometer. Landarealet totalt på disse 15 øyene er kun 240 kvadratkilometer. Folketallet er ca. 18.000. Engelsk og Maori er offisielle språk.

De er selvstyrt med egen grunnlov og eget parlament. New Zealand har ansvar for utenriks og sikkerhetspolitikk i samråd med Cook Islands. Cook Islands har diplomatisk representasjon i 34 land.

Cook Islands bestemmer selv reglene for permanent opphold. Bare fastboende kan eie land. Innvandrere kan leie land inntil 5 år. Leieavtaler på 5-60 år må godkjennes av en offentlig komite.

Lover vedtatt av parlamentet i New Zealand gjelder ikke for Cook Islands, med mindre noe annet bestemmes ved lov av parlamentet på Cook Islands. Cook Islands har også en selvstendig rett til løsrivelse fra New Zealand.

Viktigste næringer er turisme og etablering av OffShore Trusts. Cook Islands mottar også økonomisk bistand.

Offisielle nettsider:

Myndighetenes nettside
Offisielt turistkontor.
Offisiell statistikk

Sjekk også ut artikkelen om New Zealand

torsdag 9. august 2012

Kroatia

Dette er et lite land med kun 56.594 kvadrat kilometer og 4,4 millioner innbyggere. Det ligger nede ved Adriaterhavet og var inntil 1991 en del av Jugoslavia. Landet har nå forhandlet ferdig med EU og blir medlem 1. juli 2013 dersom alle land har ratifisert medlemsavtalen. Ved folkeavstemming 22. januar 2012 stemte 66 % av befolkningen ja.

Klimaet er behagelig, spesielt sør i innlandet. Kroatia er et typisk turistmål. Det har Adriater-kysten med mange øyer. Ellers så har de fjell helt opp til over 1200 meter. Om vinteren kan det være kuldegrader og snø.

Arbeidsledigheten er høy på ca. 18 %. De har en stor statlig sektor. Privatiseringen etter oppløsningen av Jugoslavia fikk bare så vidt begynt før krigen. Krigen medførte mye rasering av infrastruktur og industri. BNP pr innbygger ligger på kun 61 % av gjennomsnittet i EU. Gjennomsnittslønna er på kun 1050 dollar i måneden.

Jeg antar at Kroatia blir omfattet av EØS avtalen når de blir medlem av EU. Det er mulig det blir noen overgangsordninger, men for et så lite land er det ikke sikkert det er nødvendig. Norge hadde ingen overgangsordninger for Malta og Kypros.

Offisielle nettsider:

Myndighetenes side

tirsdag 7. august 2012

Saint Vincent og Grenadinene

Dette er en øystat i Karibien bestående av 32 øyer. Areal på 389 kvadratkilometer og et folketall på 120.000. Det er en tidligere brittisk koloni og har engelsk som offisielt språk.

Saint Vincent og Grenadinene har opp gjennom tidene hatt flere større naturkatastrofer i form av flere orkaner og vulkanutbrudd. Øyene ligger slik til at de er spesielt utsatt for orkaner. Turisme og banan eksport er største næringer. Arbeidsledigheten er høy og de har stor utvandring. Saint Vincent og Grenadinene er mottaker av utviklingshjelp.

Offisielle sider:

Myndighetenes nettside

mandag 6. august 2012

Trinidad og Tobago

Dette er en forbundsstat bestående av to øyer i det sørlige Karibien. Areal 5128 kvadratkilometer. Folketall 1,3 millioner. Trinidad er klart den største øya og der mesteparten av befolkningen bor. Øygruppen er tidligere britisk koloni. De største sektorene er olje, turisme og offentlige tjenester.

Trinidad er blant de mest velstående land i Karibien. OECD har strøket Trinidad og Tobago fra lista over utviklingsland.

De har godt utbygd infrastruktur som veinett og telekommunikasjon.

Det har et felles folkevalgt parlament for hele øygruppa og et eget parlament for Tobago. De har et topartisystem der partitilhørighet tenderer til å følge etniske skillelinjer. Militæret måtte gripe inn i 1990 for å stoppe et forsøk på statskupp.

Offisiell nettsider:

Myndighetenes informasjonsportal.

Sint Eustatius

Dette er en nederlandsk øy i Karibien. Den var tidligere med i de Nederlandske Antiller. Ved en folkeavstemming var det stort flertall for å fortsatt være med i de Nederlandske Antiller, men siden alle de andre øyene gikk ut og de Nederlandske Antiller ble oppløst fikk øya status som en spesiel nederlands kommune. Arealet er på 21 kvadratkilometer og et folketall på 3543. Øya består av en sovende vulkan med 602 meter som høyeste punkt.

Offisielle nettsider:

Offisielt turistkontor.

søndag 5. august 2012

Saba

Nederlandsk øy i Karibien. Øya består hovedsaklig av en vulkan. Høyeste punkt på øya er 877 meter. Det er faktisk høyeste punkt i Nederland. Den er kun 13 kvadratkilometer stor og har en befolkning på kun 1828 innbyggere. Det finnes bare en vei på øya. Saba har fått status som en spesiell nederlandsk kommune. Nederlandsk er offisielt språk, men engelsk er mest brukt og brukes også i forhold til myndighetene. Amerikanske dollar er offisiell valuta.

EU og EFTA borgere kan søke om oppholdstillatelse på øya. Borgere av andre land må søke på forhånd. Det gis oppholdstillatelse til b.la.pensjoninster, personer med egne midler, familiegjennforening og tillatelse til de som vil bo der kun deler av året.

Offisielle sider:

Myndighetenes nettside.
Invandringsmyndighetene

lørdag 4. august 2012

Bonaire

Dette er en nederlandsk øy i Karibien. Nederlandsk er offisielt språk. Areal er 294 kvadratkilometer og folketall 14.000. Bonaire var en del av de Nederlandske Antiller. Nå er Bonaire en integrert nederlansk kommune med en spesiell status. Øya er ikke medlem av EU.

Turisme er viktigste industri. Arbeidsgivere kan søke om arbeidstillatelse, men det blir bare invilger dersom det ikke finnes lokal arbeidskraft. Arbeidstillatelse gis for intill 3 år og blir bare unntaksvis forlenget. Det er noen få grupper som er unntatt fra kravet om arbeidstillatelse. Øya er nok mer kristenkonservativ enn resten av Nederland. Uformell bekledning er normalt, men bikini og badedrakt brukes kun på stranden. Det er forbud mot nakenbading.

Offisielle nettsider:

Myndighetenes nettside
Offentlig turistkontor.
Økonomi og arbeidsdepartement

Curaco

Curaco er en nederlandsk øy i karibien. Den har også en tilhørende ubebodd mindre øy, Klein Curaco. Landareal på 444 kvadratkilometer og et folketall på 142.000. Øya var en del av de nedrelandkse antiller til de ble oppløst i 2010. Økonomiske problemer har ført til utvandring til Nederland. Curaco er nå definert som et eget land innenfor det Nederlandske kongedømme. Nederland har ansvar for sikkerhet og utenrikspolitikk. Nederland har også overoppsyn med øyas finanser etter en avtale om sletting av gjeld.

Levestandarden er blant de høysete i karibien De har variert næringsliv med oljerafineri, turisme og finans som viktigste sektorer. Det satser nå på romfart og romturisme. Prostitusjon er legalisert og regulert av myndighetene.

Offisielle nettsider:

Regjeringens offisielle netside (nederlandsk og papiamentu)

fredag 3. august 2012

Aruba

Dette er en nederlandsk øy i karibien. Aruba ligger 29 km nord for Venezuela. Øya er 30 km lang, 8 km bred og har et areal på 193 km². Folketallet er 89.000. Den ligger utenfor orkanbeltet.

Øya var tidligere med i de Nederlandske Antiller. Aruba er ikke medlem av EU. Aruba og Nederland forhandlet frem en avtale om en prosess som skulle føre til selvstendighet. Aruba har nå satt den prosessen på vent. Aruba har så stor grad av selvstendighet at det nesten er et eget land.

Klimaet er tropisk med rundt 28 grader året rundt. Det er lite regn. I gjennomsnitt 450 mm i året. Aruba ligger sør for orkanbeltet og treffes av orkaner en gang hvert århundre. Men øya vil likevel bli merket av orkaner i nærheten.

Arbeidstillatelser er vanskelig å få. Arbeidsgiver må søke og påta seg alt ansvar. Tillatelse gis bare hvis det ikke finnes kvalifisert arbeidskraft på Aruba.

Det kan gis oppholdstillatelse til pensjonister over 55 år med en garanter inntekt på 250.000. Tillatelse kan også gis til andre med passive inntekter, for eksempel renteinntekter på 500.000. Det eer krav om helseattest og vandelsattest. Tillatelsene må fornyes hvert år.

Levestandarden er blant de høyeste i karibien og amerikanske land. De har også lav arbeidsledighet. Inflasjonen er høy på 8,7 %.

Aruba er ikke noe skatteparadis. Selskapsskatten er 28 %. For privatpersoner er skatten svært høy. Skatten er progressiv. Det er to skatteklasser. En for gifte og enslige med forsørgeransvar og en for de andre. I skatteklasse 1 går satsene fra 7,00 til 55,85 % avhengig av inntekt. I skatteklasse 2 er satsene fra 7,4 % til 58,95 %. Privatpersoner betaler disse satsene også for leieinntekter og ved salg av eiendom, bortsett fra ved salg av egen bolig.

Ellers så virker det som et godt utviklet samfun, med et aktivt uteliv. Her er det casino, barer, nattklubber og ellers alt man måtte forbinde med Nederland. Jeg har dog ingen informasjon om noen liberal narkotikapilitikk. Den har noen fellestrekk med den nederlandske delen av St. Martin/St. Maarten.

Offisielle nettsider:

Statlige nettside
Innvandringsmyndighetene
Offisielt turistkontor.

torsdag 2. august 2012

Saint Lucia

Dette er en frodig vulkans øy med flott natur. Det er mer fjell her enn vanlig på karibiske øyer, med høyeste punkt på 950 meter. Det er en selvstendig stat i Karibien. Saint Lucia er en tidligere brittisk koloni og har engelsk språk. Saint Lucia er medlem av det brittiske samvelde. Den er 617 kvadratkilometer stort og har et folketall på 174.000.

De har klart å tiltrekke seg turister og investorer ved mye satsing på utbygging av kommunikasjon og infrastruktur. De har god økonomi med lav inflasjon og har klart å bygge opp en industri utover turisme.

Jeg har et inntrykk av at dette er et kristenkonservativt samfunn. Homofili er straffbart.

Offisielle nettsider:

Government of Saint Lucia

Barbados

Barbados er en suveren stat bestående av en karibisk øy. Landarealet er 431 kvadratkilometer og folketallet er 284.000. Dette er en tidligere brittisk koloni og har engelsk som offisielt språk.

Øya er frodig og kupert med 340 meter som høyeste punkt. Klimaet er tropisk med temperaturer fra 20-30 grader.

Levestandarden er lavere enn det vi har og de har også noe fattigdom, men Barbados ligger bedre an enn rene u-land. De har b.la offentlig helsesystem for alle innbyggere.

Offisielle nettsider:

Barbados Government

Grenada

Dette er en øystat i det sørlige karibien som består av øya Grenada og seks mindre øyer.. Grenada har et areal på. 348.5 km2, og et folketall på 107.000. Det er en tidligere brittisk koloni som nå er en selvstendig stat og medlem av de brittiske samvelde. Engelsk er offisielt språk.

Klimaet er tropisk. Varmt og fuktig om sommeren og litt kjøligere om vinteren. Grenada ligger i den sørlige enden av orkanbelte. Det betyr at Grenada treffes av orkaner, men i mindre grad.

Grenada er kanskje mest kjent for et venstreorientert militærkupp i 1983 og etterfølgende amerikansk invasjon.

Turisme er viktigste industri. Offentlige utgifter finansierer ved skatt på eiendom, eiendomssalg, inntekter og forbruk.

Offisielle nettsider:

Government of Grenada

onsdag 1. august 2012

Antigua og Barbuda

Dette landet består av to større øyer Antigua og Barbuda og en rekke mindre øyer. Folketall er 81.800.

Landet er tidligere brittisk koloni og har engelsk som offisielt språk. Landet har vært suveren stat siden 1. november 1981. Landet er medlem av det Britiske Samvelde og har den engelske dronningen som statsoverhode.

Turisme er den største industrien. Landet er en demokratisk forbundsstat med parlament bestående av to hus. Med inntektsskatt for lønnsmottakere og næringsdrivende, selskapsbeskatning og trygdesystem vil det ikke kvalifisere som skatteparadis for egne innbyggere.

De har ordning for offshore registrering av spillselskaper.

Offisielle nettside:

Government of Antigua and Barbuda
Directorate of offshore gaming

Amerikanske jomfruøyene

De amerikanske jomfruøyene ligger i Karibia og består av tre større øyer, Saint Croix, Saint John, Saint Thomas og en rekke mindre. De har et areal på 246 kvadratkilometer og en befolkning på 106.400. Øyene er frodige, vulkanske og har fjell opptil 474 meter. klimaet er tropisk med lite variasjon gjennom året. Øygruppen er ofte utsatt for jordskjelv og orkaner.

Øygruppen er en del av USA. De ble kjøpt av Danmark  og overtatt 31. mars 1917. De har fem ganger hold grunnlovgivende forsamling. Den siste gangen, i 2009, kom de frem til et grunnlovsforslag som ble avvist av kongressen. Det ble avvist fordi den ikke eksplisitt anerkjente amerikansk suverenitet, ga spesielle rettigheter til de opprinnelige innbyggerne og var upresis i formuleringen av borgerens rettigheter. De klarte ikke å bli enige om en revidert utgave innen fristen 31. oktober 2015.

Innbyggerne er amerikanske statsborgere, men deltar ikke ved presidentvalg.
De deltar likevel i primærvalg. De velger en delegat til kongressene, som har stemmerett bare ved komitebehandling av saker.

De har en folkevalgt guvernør og en egen lovgivende forsamling bestående av et senat med 15 medlemmer.

De som bor der fast betaler inntektsskatt til lokale myndigheter. Reglene er omtrent de samme som de føderale skattereglene. Den viktigste Forskjellen er at skatten betales til lokale myndigheter. Lokale myndigheter kan gi fradrag og kreditter i skatten. Innbyggeren betaler også inn til arbeidsledighetskassen og trygdesystemet. Selskaper betaler skatt etter samme regler som føderale myndigheter har med et tillegg på 10 %. Det betyr at et selskap som normalt skulle betale 15 % vil dermed betale 16,5 %.

Kriminaliteten er mye mer alvorlig og omfattende enn i resten av USA.

Les også om De Brittiske Jomfruøyene

Offisielle sider:

De amerikanske Jomfruøyers offisielle nettsted
Det offisielle turiskontor.

Jomfruøyene

Disse øyene blir ofte omtalt som De brittiske jomfruøyene for å skille seg fra de amerikanske jomfruøyene, selv om øyene formelt heter bare Virgin Islands.

Øygruppen består av 5 hovedøyer og en rekke mindre øyer. Øyene er et britisk oversjøisk territorium, med et areal på 151 km2 og 34.232 innbyggere (2016). De fleste innbyggerne bor på Tortola med hovedstaden Road Town. Som andre øyer i Karibien har de et tropisk klima med temperaturer normalt fra 25-30 grader.

De fleste øyene er berglendte og av vulkansk opprinnelse. Unntaket er den fjerne og lave øya Anegada som består av kalkstein og koraller. Høyeste punkt er Mount Sage, 523 meter over havet, på Tortola.

Jomfruøyene har eget folkevalgt parlament med 13 medlemmer. Guvernøren utnevnes av dronningen etter råd fra den brittiske regjeringen. Statsministeren utnevnes av guvernøren.

Jomfruøyene er et velkjent skatteparadis med et høyt antall registrerte Offshore companies. Reguleringen av finansinstitusjoner er blitt så streng, bl.a. med press for å ansette lokale, at en del av de virksomhetene flytter. Dette skyldes britenes ønske om regulering av skatteparadis.
Amerikanske dollar er offisiell valuta.

Offisielle sider:

The Government of the British Virgin Islands London Office

mandag 30. juli 2012

Montserrat

Dette er enda en britisk koloni i Karibien. Den består av en øy og to holmer. Montserrat er på 104 kvadratkilometer. Øya er 16 km lang og 11 km bred. Folketallet er på ca 5200.

De har hatt store økonomiske problemer etter orkanen Hugo i 1989 og vulkanutbrudd i 1995. I perioden 1995-2000 flyktet 2/3 deler av befolkningen. Vulkanen har vært aktiv med flere utbrudd frem til og med 2010. Vulkanen har ført til store skader og den sørlige delen av øya er erklært som en "exclusion zone" med strenge restriksjoner på besøk. Hovedstaden ble begrav av vulkanutbrudd. De holder på å bygge en ny by og havn på nordsiden.

den brittiske dronningen er representert ved en guvernør. Det er en folkevalgt lovgivende forsamling. Den består av 9 valgte medlemmer, riksadvokaten og finansministeren.

Offentlige utgifter finansieres ved britiske overføringer, inntektsskatt, eiendomsskatt, lisenser og andre avgifter.

Offisielle nettsider:

Government Of Montserrat
Department Of Labour

søndag 29. juli 2012

Anguilla

Anguilla er en britisk koloni bestående av en øy og noen småøyer, holmer og korallrev. Den er på 91 km² og har 13.500 innbyggere. Øya er flat og ligger lav og er omgitt av korallrev.

Det er et velkjent skatteparadis med null skatt på inntekter, kapital og profitt. Det ble innført en "midlertidig" skatt på 3 % i april 2011. De kaller den "Interim Stabilization Levy" og er den første direkte skatt de har innført.

Klimaet er behagelig med en gjennomsnittstemperatur på 27 grader. Nordvestvind gjør at øya er forholdsvis kjølig. Det kan for noen være en fordel. Øya er utsatt for tropiske stormer og orkaner.

Offisielle nettsider:

The Government Of Anguilla
Dept. of immigration/

Bahamas

Dette er en tidligere britisk koloni som nå er uavhengig stat. Bahamas er fremdeles med i det Britiske Samvelde. Landet består av 3000 øyer. Folketallet er lavt, kun ca. 350.000 fordelt over 13.939 kvadratkilometer. Øygruppen er kjent som skatteparadis og feriested. Øyene er små og flate.

Klimaet er subtropisk. Det betyr at det er milde vintre og varmt og fuktig om sommeren. Temperaturen varierer mellom 27 grader om sommeren og ned mot 21 grader om vinteren. Det er 1170 mm nedbør i året, mesteparten kommer om sommeren. Bahamas er utsatt for orkaner i perioden juli til september.

1. september 2019 ble Bahamas truffet av orkanen Dorian. Den hadde styrke fem. Det varte i to døgn. Skadene var enorme. 70.000 ble hjemløse.

Det er ingen inntektsskatt, selskapsbeskatning eller formueskatt. Staten finansieres med toll, lisenser og avgifter på eiendom. I 2015 ble der innført 12 % moms.

Det er ikke offentlig helsevesen, men mulighet for å søke om støtte til medisinsk behandling for de med dårlig økonomi.

Arbeidstillatelser er vanskelig å få. Arbeidsgiver må begrunne en søknad og dokumentere at det er forsøkt og finne kvalifisert lokal arbeidskraft. Det må legges ved kopi av stillingsannonsen og av svarene på den. Det gis også oppholdstillatelse til studenter og familiegjenforening.

Offisielle nettsider:

The Government Of Bahamas

lørdag 21. juli 2012

Hva skal man leve av i utlandet ?

Uansett hvor man velger å bo må en ha noe å leve av. De fleste som flytter til et annet land får seg en lokal jobb eller starter egen virksomhet. Ofte er hele poenget med å flytte å bytte ut arbeidsledighet eller en dårlig betalt jobb med noe som er bedre.

De som flytter primært av familieårsaker, f.eks. ekteskap vil vel normalt også skaffe seg en vanlig jobb. Det å skaffe seg en lokal jobb er det mest nærliggende. Det krever at man får de nødvendige tillatelser. Det kan være arbeidstillatelser og eventuell offentlig godkjenning av utdannelse. I tillegg må en ha de språkkunnskaper og andre kvalifikasjoner en arbeidsgiver ser etter. Det vil åpenbart være vanskeligere når all utdanning og yrkeserfaring stammer fra et annet land.

Lønns- og arbeidsvilkår vil være tilpasset lokale forhold. Det betyr at et lavere kostnadsnivå ikke nødvendigvis gir en høyere levestandard. Norge er generelt et land med høy levestandard. Det er selvfølgelig store variasjoner. En lege i USA vil ha en mye høyere levestandard enn en lege i Norge. Det kan også gjelde andre grupper som advokater, underholdningsartister og dataspesialister. Det er også mulig at det noen steder er lettere å drive forretningsvirksomhet enn andre.

Det ideelle for mange er å bo i et land med lave kostnader og ha inntekter tjent i f.eks. Norge. Da får du en høyere levestandard og du får det lettere i forhold til oppholdstillatelser.

Pensjoner opptjent i Norge kan man få utbetalt i utlandet. Selv om det skulle bli full norsk skatt vil nettoen likevel være på et norsk nivå. Det finnes uførepensjonister som kjøper seg hus billig i Sverige i fraflyttede områder langs grensa. Da får de en mye høyere levestandard enn de ville fått i Norge.

Artister som har et internasjonalt publikum kan selvfølgelig bo hvor som helst.

Kunstnere som klarer å leve av egen virksomhet kan selvfølgelig også bo hvor de vil. En maler, dikter eller komponist vil kanskje ta hensyn til hvor det er best motiver og inspirasjon, men står likevel rimelig fritt.

Den som klarer å leve av egne investeringer i verdipapirer kan forvalte disse papirene uavhengig av bosted. Har en spart opp penger i Norge så vil kapitalen og dermed også avkastningen være på norsk nivå.

Blogging gir ikke nødvendigvis mye inntekter, men noen klarer å leve av det. Flere vil kunne leve av blogging hvis de flyttet til et land med lavere kostnadsnivå. Et annet poeng er at inntekter fra en norsk blogg i kombinasjon med andre inntekter kunne bety mye hvis man flytter til et lavkostnadsland.

onsdag 18. juli 2012

Helt Texas

CNBN har de siste seks årene rangert alle 50 delstatene i USA etter hvem som er mest næringslivsvennlig. Texas er nå tilbake på 1. plass. I de seks årene de har foretatt denne rangeringen har Texas aldri blitt dårligere enn nr.2

Texas named America’s top state for business 2012

Puerto Rico

Puerto Rico
By ronny

Puerto Rico er en øy i karibien som tilhører USA. Den har et litt spesielt forhold til USA siden Puerto Rico ikke er noen delstat og heller ikke tilhører noen delstat. De har spansk som offisielt språk. De som blir født der er amerikanske statsborgere. De velger representanter til kongressen, men disse representantene har ingen stemmerett. Puerto Rico deltar heller ikke valg på Amerikas president.

De har holdt folkeavstemming om å søke om å bli amerikansk delstat. Dette har blitt nedstemt. Noen arbeider for uavhengighet. Øya er svert fattig og mange har flyttet til fastlandet. De skal holdes ny folkeavstemming 6. november 2012.

Andre artikler om Puerto Rico:

Puerto Rico kan bli 51. stat

mandag 16. juli 2012

Færøyene

Færøyene er en selvstyrt del av Danmark. Færøyene består av 18 øyer med totalt 48.000 innbyggere. Hovedstaden Tórshavn har 12600 innbyggere. Øygruppa ligger isolert ute i Atlanterhavet. Været skifter fort. Det er ikke spesielt høye eller lave temperaturer. Det ligger normalt på 3-4 grader om vinteren og 9-10 grader om sommeren.

Færøyene har eget språk, egen lovgivende forsamling og egne pengesedler. De har selvstyre på alle områder unntatt statsforfatningen, statsborgerskap, høyesterett, utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk samt valuta- og pengepolitikk. Dansk og færøysk er offisielle språk. De er ikke medlem av EU og er dermed ikke omfattet av EØS.

De nordiske avtalene gjelder.

Næringslivet består av fiskeri, hvalfangst og sauehold. De leter etter olje og håper å få store oljeinntekter.

Skatten er høy. Det skal betales skatt til Førøyene og i tillegg til kommune. Kommunal inntektsskatt varierer mellom 16 og 22 %. Nasjonal inntektsskatt er progressiv. Den er 15 % på inntekt mellom 65.000 og 235.000, 20 % på inntekt mellom 235.000 og 330.000, 25 % på inntekt mellom 330.000 og 800.000. Alt over 800.000 skattlegges 30 %.

I tillegg er det 5 % innbetaling til obligatorisk alderspensjon og 5,56 % til andre trygdeytelser.

Tradisjonelt har Færøyene vært blant de mer konservative i Norden i forhold til alkohol, homofili og abort. Religionen står sterkt. 83 % er medlem av folkekirken. Det er kanskje ikke det første sted en tenker på å flytte til, men for de som vil ha noe utenom det vanlige kan det være et alternativ.

Offisielle nettsider:

Myndighetenes nettsider
Skattemyndighetene
Turistkontor

lørdag 23. juni 2012

Panama

Panama er mest kjent for Panamakanalen. Landet er også et skatteparadis og et svært populært land å emigrere til for amerikanske pensjonister.

Landet har amerikanske dollar som offisiell valuta. Klimaet er tropisk med lite variasjon på årstidene. Landet er spanskspråklig. Inntekter fra Panamakanalen har bidratt til å gjøre dette lande til et av de mer utviklet land. BNP pr innbygger er høyere enn i noe annet land i Mellom- Amerika.

De har egne soner der bedrifter slipper skatt. Inntektsskatten for personer er progressiv med 30 % som høyeste sats. Merverdiavgiften er 5 %.

En mulighet for oppholdstillatelse er å sette inn et beløp på 5 års fastrentekonto i en statlig bank.

Kravet er at renteinntekten er på minst 850 dollar i måneden. Oppholdstillatelsen gjelder for 5 år. Ved utløp av 5 årsperioden kan fastrente innskuddet og tillatelsen fornyes. Hvor mye du må sette inn vil være avhengig av rentenivået. Kravet er at innskuddet skal generere 850 dollar i måneden. Jeg går derfor ut i fra at det er mulig å leve i Panama på denne summen. Det er selvfølgelig også krav til helse, vandel og referanser.

søndag 17. juni 2012

International living

Det finnes mange engelskspråklige nettsteder med informasjon om å flytte utenlands.

Jeg har forsøkt å unngå å henvise til rene kommersielle sider som bare skal selge varer eller tjenester. Dette fordi jeg mener lesere av denne bloggen bør finne objektiv og nyttig informasjon og ikke bare lese innhold som egentlig bare er reklame.

Nettstedet International living har jeg bevisst valg å ikke omtale fordi jeg synes de kommer på feil side av denne grensen. De selger primært abonnementer til sitt magasin og alle andre mulige slags rapporter. Det er begrenset hvor mye nyttig informasjon du får uten å registrere deg eller betale. Jeg vil anta at de som registrere seg får mange tilbud tilsendt på mail. Grunnen til at jeg likevel velger å omtale nettstedet er at International living gjerne blir brukt som kilder for amerikanske nettaviser. Jeg har inntrykk av at amerikanske nettsteder anser International living som en god og troverdig kilde.

International living er beregnet på amerikanere, gjerne pensjonister og har et stort fokus på Latin-Amerika. Du vil finne mye interessant på nettsiden, men bør ha i mente at mye er smakebiter som skal få deg til å betale penger.

Internationalliving

torsdag 14. juni 2012

Danmark

Danmark er det landet i Norden som, etter Sverige, står oss nærmest. Landet har et areal på 43.094 km² og et folketall på 5,7 millioner. Danmark består av en halvøy, Jylland og en rekke øyer. Danmark har to selvstyrte områder, Færøyene og Grønland.

Vintrene er mildere enn i Norge, men det er kjølige somre. Det er en del vind. Klimaet varierer lite mellom de forskjellige regioner.

Danmark er et konstitusjonelt monarki med et stabilt demokratisk styre. Inntektsskatten er høyere enn i Norge. De har offentlig helsevesen og velferdsordninger på nivå med Norge. Danmark er medlem av EU men bruker fortsatt danske kroner.

Etter en reform i 2007 ble Danmark delt inn i fem regioner og 98 kommuner.

De nordiske avtalene gjelder fullt ut, slik at nordmenn ikke trenger arbeids- eller oppholdstillatelse. Nordiske borgere kan få statsborgerskap etter to år, Språket er nok en barriere, men sannsynligvis lettere å takle enn et totalt fremmed språk. Prisnivået er lavere enn i Norge med lavere avgifter på varer.

Offisielle nettsider:

Folketinget
Ny i Danmark

onsdag 13. juni 2012

Åland

Dette er en finsk øygruppe mellom Finland og Sverige. Innbyggertallet er 28000 fordelt på 6757 øyer. Hovedstaden er Mariehamn med 11500 innbyggere. Den største øya er fasta Åland. Den er 685 km2. Fasta Ålands lengste avstand fra nord til sør er 50 km og fra øst til vest 45 km. 90 % av innbyggerne bor på fasta Åland.

Åland har stor grad av indre selvstyre med b.la eget parlament. Selvstyremyndighetene har ansvar for helsevesen, utdanning og trafikk og kommunikasjon. De har eget postvesen med egne frimerker, egne bilskilter og eget internet domene. Svensk er eneste offisielle språk.

Politiet er uavhengig av finske myndigheter og er underlagt selvstyremyndighetene. Domstoler og påtalemyndighet er underlagt finske myndigheter.

Det er en egen tingrett på Åland, men den er en del av det finske rettssystemet.

Åland er medlem av EU, men unntatt fra skatteunionen. Dette har bare betydning for moms og andre avgifter siden Åland er med i tollunionoen. Det betyr at salg til å fra EU sidestilles med salg mellom EU og tredjeland. Det er taxfree salg på ferjer som stopper på Åland.

Åland har ingen egen valuta, men bruker Euro.

Det kreves inn vanlige finske skatter og avgifter. I tillegger krever kommunene inn inntektsskatt. Den statlige finske inntektsskatten er progressiv med 30,5 % som høyeste sats. Inntektskatten i Mariehamn er 17,75 %. Dette gir en marginalskatt på 48,25 %. Selvstyremyndighetene har lov til å legge egen inntektsskatt på toppen, men det har de valg å ikke gjøre.

De har en egne "hembygdsrätt" som fungerer litt som et statsborgerskap. Den retten får de som er født på Åland hvis en av foreldrene har slik rett. Det er også mulig å søke om "hembygdsrätt" for de som har bodd på Åland i 5 år og kan dokumentere kunnskaper i svensk. Kun finske statsborgere kan få "hembygdsrätt". Hembygdsrett gir stemmerett ved valg til lagtinget. Det gir også rett til å eie fast eiendom og drive næringsvirksomhet.

Reglene er likevel så liberale at det ikke er noe problem for nordiske borgere og borgere av EU å bo, arbeide og drive virksomhet der. Kjøp av borettsleilighet eller aksjeleilighet blir ikke ansett som kjøp av fast eiendom. Det gjøres også unntak for kjøp av fast eiendom i områder regulert til boligformål. De som bor der vil også normalt få lov til å drive egen virksomhet så lenge man ellers oppfyller vanlige vilkår.

Offisielle sider:

aland.ax

mandag 28. mai 2012

Sverige

Det nærmeste land å flytte til er Sverige. Det er bare å reise rett over grensa. Mange kan beholde samme jobb og omgangskrets. Språkbarrieren er betydelig mindre enn ved flytting til andre land. Kultur, holdninger, skattesystem og velferdsordninger er ikke så helt ulikt det vi har i Norge. Det er ingen begrensninger i innvandring. Norske statsborgere trenger ingen oppholdstillatelse og kan flytte uten noen begrensninger.

Kostnadsnivået er noe lavere enn i Norge, spesielt er boligkostnadene lave i utkantstrøk.

Skatte og avgiftsnivået er høyere totalt enn i Norge. Det skyldes at de har en høyere inntektsskatt og arbeidsgiveravgift.

Offentlige finanser er ikke like gode som i Norge, og enkelte velferdsordninger, som f.eks. sykelønn er mindre generøse enn det vi har. Økonomien i Norge er i internasjonal sammenheng eksepsjonelt god.

Mer informasjon finner du på Grenstjansten

Andre artikler om Sverige:

Svensk skattekluss for norske pensjonister.

søndag 27. mai 2012

Kostnadsnivå

En av faktorene ved valg av land er kostnadsnivået. Jeg har funnet en "Cost of living index" på Expatistan. Den viser, som forventet at Norge er et dyrt land å bo i, bare Tokyo og Zürich er dyrere enn Oslo. Jeg har sett andre indekser hvor Oslo faktisk er dyrest.

expatistan.com/cost-of-living

Numbo er et nettsted med mer omfattende indekser. Men også den viser at Norge er et dyrt land. Virkeligheten er den samme uansett kilde.

numbeo.com/cost-of-living/rankings

Ved sammenligning av kostnader er det viktig å ta hensyn til hvordan en vil leve, Et sted kan det være dyrt å eie bolig og billig å leie. Andre steder kan det være dyrt å ha bil og billig å bruke kollektivtrafikk. Kostnader vil også variere internt i hvert land.

lørdag 24. mars 2012

Australia

Det er et stort land med et areal på nesten 7,7 millioner kvadratkilometer og et folketall på 21 millioner. Australia er en forbundsstat bestående av 6 stater og 2 territorier med egne parlament og kontroll over interne forhold. Føderale myndigheter har kun makt på de områder grunnloven spesifiser. Skattlegging skjer på føderalt nivå.

Australia er engelskspråklig og har en forholdsvis liberal innvandringspolitikk. De har en godt utviklet velferdsstat på nivå med andre vestlige land. Skattene er ikke spesielt lave. Inntektsskatten er opptil 45 %. Sosiale avgifter på 3 % kommer i tillegg. De legger på en avgift på salg av varer og tjenester. Den fungerer på samme måten som moms. Den er på 10 %.

De har mindre restriktiv innvandringspolitikk enn Norge. Det finnes mange kategorier arbeidstillatelser og de som vil drive forretningsvirksomhet. Statsborgerskap gis etter 4 år.

De har en egen informasjonsbrosjyre for innvandrere.

Offisielle nettsider:

https://www.australia.gov.au/
https://www.homeaffairs.gov.au/
https://www.ato.gov.au/
https://www.humanservices.gov.au/
https://www.moneysmart.gov.au/

søndag 18. mars 2012

Mine kriterier for valg av land

Jeg har satt opp en liste over kriterier jeg bruker for å velge hvilket land jeg skal flytte til.

Det er nok vanskelig å finne et land som er perfekt på alle områder. Jeg blir nok nødt til å foreta noen valg og avveiinger.
Men her er i alla fall lista.

Lavt skatte- og avgiftsnivå.
Liberale vestlige holdninger ellers.
Behagelig klima, med "sommer hele året"
At jeg slipper å lære et nytt språk.
Et velfungerende industrialisert samfunn.
Fravær av uroelementer som kriminalitet, etniske konflikter, politisk/økonomisk uro.

Det vil helt sikkert dukke opp flere kriterier etter hvert. Så er det også et spørsmål om hvor det er enklest å få etablert seg. Det vil komme an på regler for oppholdstillatelse, kostnadsnivå og muligheter for å skaffe seg inntekter ved arbeid eller næringsvirksomhet.

Ecuador

Jeg har via nettstedet bareblogg.no kommet i kontakt med en nordmann som har emigrert til Ecuador.

Han har en egen blogg www.vivaecuador.no. Bloggen virker profesjonelt laget. Han trives tydeligvis i Ecuador med tropisk klima og lave kostnader.

Jeg har selv ikke vurdert Sør-Amerika. Jeg kan ikke spansk. Jeg har hele tiden hatt den forestilling at den delen av verden er preget av politisk ustabilitet, fattigdom og en kultur der alt skal utsettes til i morgen. Jeg vil vel anta at det sannsynligvis er store forskjeller mellom de enkelte land ganske enkelt fordi Sør-Amerika er så enormt stort.

De som er interessert bør sjekke ut bloggen hans.

Jeg kommer til å fokusere på engelsk og tyskspråklige industrialiserte land. Det vil i hovedsak si Vest-Europa, Karibien, Nord-Amerika, Australia og New Zealand.

onsdag 14. mars 2012

New Zealand

Dette er på mange måter et fascinerende land. Det ligger så langt unna Norge som det er mulig å komme. I størrelse og folketall kan det minne om Norge. Sør- øya har f.eks. flotte fjorder slik vi kjenner det fra Vestlandet.

Dette er et industrialisert engelskspråklig land. De begynte tidlig med å utvikle en velferdsstat med bl.a. offentlig helseforsikring. De startet en kraftig liberalisering på 80 tallet. Antall offentlig ansatte ble kraftig reduser ved at offentlig virksomhet ble privatisert. Sexindustrien ble også fullstendig legalisert. Endringer i reguleringen av arbeidsmarkedet førte til et kraftig fall i antall medlemmer i fagforeninger.

Skatte og avgiftsnivået er moderat. Høyeste marginalskatt er 33 %. Dette er lavere enn i USA. På lønn og næringsinntekt kommer det i tillegg en avgift på 1,39 % for en statlig ulykkesforsikring. Selskapsskatten er 28 %. For å unngå dobbeltbeskatning får selskapet kreditter de kan dele ut til aksjonærene sammen med utbytte. Selskapet kan overføre kredittene til neste år. De kan også brukes til å betale enkelte skatter og avgifter, men ikke skatt på overskuddet. Aksjonærer kan overføre ubenyttet kreditter til neste år.

Renter og leieinntekter skattlegges, men det er ingen generell skatt på kapitalinntekter. Det er heller ingen trygdeavgift arbeidsgiveravgift eller arveavgift. Formueskatt nevnes ikke noe sted på nettsidene til skattemyndighetene. Jeg har heller ikke funnet det nevnt på andre nettsider om New Zealand.

De har en avgift på varer og tjenester på 15 %. Det betales også på import av varer. De kaller det GST, men den fungerer på samme måten som moms. Bedrifter får fradrag for GST de betaler.

De har en tjenestepensjon, Kiwisaver. Den ansatte bestemmer selv om han vil være med og velger selv pensjonsfond. Arbeidstaker kan velge om innskuddet skal være tre, fire eller åtte posent av lønnen. Dersom den ansatte er medlem plikter arbeidsgiver å betale inn tre, fire eller åtte prosent av lønnen.

Staten gir skattekreditt på halvparten av arbeidstakers innskudd. Kreditten er på maksimalt 521,42 NZ$. Skattekreditten settes rett inn i pensjonsfondet. Det er ingen andre skattefordeler med ordningen. Det gis ikke fradrag i skatt for arbeidstakers innbetaling. Det trekkes skatt av arbeidsgivers innbetaling. I tillegg trekkes det løpende skatt av avkastningen.

Trygdeytelser er uten kobling til tidligere inntekt. Satsene er lave, gjerne på maksimalt 1000-1200 kr i uka. Det gis bostøtte i tillegg til de som trenger det. Uføre vil i tillegg til trygden kunne få noe ekstra til sykdomsrelaterte utgifter.

Landet har en offentlig ulykkesforsikring som dekker helsetjenester ved ulykker for alle som oppholder seg på New Zealand. Det er offentlig helsevesen der staten betaler hele eller mesteparten av regninga, men bortsett fra ulykkesforsikringen så vil utlendinger ofte ikke ha tilgang de første to årene.

De har ikke en like streng innvandringspolitikk som vi har. De beregner poeng og gir arbeidstillatelser til de som oppnår nok poeng. Det er flere typer arbeidstillatelser, visum for de som vil starte egen virksomhet, investorer og pensjonister. Normalt stilles det krav til vandel, helse og engelskkunnskaper. De har eksempelvis to kategorier for investorer. I den vanlige kategorien er det krav om investering av NZ$ 1,5 millioner. Det er også krav om språkkunnskaper og en øvre aldersgrense på 65 år. Du må også ha NZ$ 1 million å leve av. De har også en investor pluss kategori der kravet er å investere NZ$ 10 millioner. Da faller språkkravet og aldersgrensen bort.

De gir også arbeidstillatelser til de som vil starte egen virksomhet eller ta over eksisterende virksomhet. Det er krav om relevant erfaring, at virksomheten er til fordel for New Zealand. Du må også dokumentere at du har nok midler til å leve av. De regner med at NZ$ 30.000 i året er tilstrekkelig for enslige. De tar ikke hensyn til fremtidige inntekter. Tillatelsen gis for tre år.

Permanent oppholdstillatelse kan gis til de som har vært selvstendignæringsdrivende i New Zealand i minst 2 år.

Dersom du har investert NZ$ 0,5 millioner, skapt minst 3 nye arbeidsplasser og har en midlertidig tillatelse faller kravet om to års virksomhet bort.

Statsborgerskap gis etter 3 år

New Zealand er rangert som det 3. beste landet å drive næringsvirksomhet.
http://www.stuff.co.nz/business/industries/4310455/NZ-retains-high-rank-for-business

Kilder for offentlig informasjon:

New Zealand.gov.nz
Inland Revenue
Work and income
Immigration New Zealand
Nz Transport Agency
Ministry of Consumer Affairs/

Andre viktige kilder:

http://www.teara.govt.nz/en

Sjekk også artikkelen om Cook Islands

mandag 12. mars 2012

Canada

Canada består av 10 provinser og tre territorier. Det er et stort land og tynt befolket. Kun Russland er større. Dette landet kommer litt i skyggen av USA. De er nok mer europeiske enn USA. De har høyere skatter og bl.a. offentlig helsevesen. Engelsk og fransk er offisielle språk.

En varig konflikt er motsetning mellom føderale myndigheter og provinsene. Quebec har holdt folkeavstemming flere ganger om uavhengighet. Quebec har fransk som offisielt språk. De har sitt eget pensjonssystem adskilt fra det resten av Canada har. De vurderer også selv søknader om arbeids og oppholdstillatelser.

Etter siste reform har skattesatsene på nasjonalt nivå blitt redusert. Høyeste marginalskatt er 33 %.

Lokal inntektsskatt er høyere enn i USA med høyeste marginal skatt fra 10- 21 %. Det er store variasjoner avhengig av provins. Med obligatoriske innbetalinger til trygdesystemet så ser en at Canada ikke er noe skatteparadis.

Føderale myndigheter krever inn en avgift på 5 % på salg av varer og tjenester. De enkelte provinsene har også en slik avgift som gjør at det totalt kan ilegges 12-17 %. Dette er mye mer enn det som er vanlig i f.eks. USA.

Offisielle nettsider:

Government of Canada

Canada begrenser innvandringen

søndag 11. mars 2012

Seychellene

Dette er en øygruppe som ligger ved Afrika. Levestandarden er høyere enn i Afrika. De er et kjent skatteparadis. Enkelte som registrerte et NUF har valgt å ha hovedselskapet registrert å Seychellene. Så lenge virksomheten styres fra Norge og det ikke drives virksomhet lokalt blir slike selskaper ikke skattlagt på Seychellene.

Landet var en sosialistisk ettpartistat fra 1979-1991. Det har fremdeles en sterk sosialistisk politikk med klar motstand mot USA.

Offisielle nettsider:

Myndighetenes nettside

lørdag 10. mars 2012

Skattesystemet i USA

USA har faktisk en ganske høy inntektsskatt. Skatt på inntekt kreves inn av føderale myndigheter og av de fleste delstater. Det er syv delstater som ikke har noen inntektsskatt. Avgift direkte til trygdesystemet kreves inn separat. Alt dette gjør at du ikke får et fullstendig bilde ved kun å se på de føderale skattesatsene. Den føderale inntektsskatten er fra 10-35 % avhengig av inntekt. Skattenivået i delstatene varierer, Men høyeste marginalskatt kan være på over 10 %.

Arbeidsgiver og den ansatte betaler hver 6,2 % av lønnen i trygdeavgift.

Spesielt bør en merke seg at de ikke har noe generelt fradrag for gjeldsrenter. Det som kan trekkes fra er renter på boliglån, studielån og lån til investeringer og forretningsvirksomhet. De roter til sitt skattesystem ved å gi fradrag i inntekt eller direkte i skatten for å subsidiere gode formål. Det kan være sparing til pensjon eller høyere utdanning. De gir fradrag for medisinske utgifter, skattefradrag for å kjøpe miljøvennlig bil og mye annet. Disse fradragene vil ofte bli redusert eller falle helt bort for de med de høyeste inntektene slik at marginalskatten kan fort bli veldig høy.

USA er ikke noe skatteparadis når det gjelder inntektsskatt.

Føderal inntektsskatt IRS
Trygdesystemet SSA

søndag 4. mars 2012

Sark

Sark har en befolkning på ca. 600. Øya er 4,8 km lang og 2,4 km på sitt bredeste. Biler er forbudt. Traktor og sykkel er de eneste fremkomstmidlene på øya.

Sark har egen folkevalgt forsamling og egen domstol, men er administrativt underlagt Guernsey.

Her er det ingen inntektsskatt og ikke noe trygdesystem. De skattlegger fast eiendom og eiendeler du har verden over.

Offisielle nettsider:

Myndighetenes nettside
Turistinformasjon

Guernsey

Guernsey er en av kanaløyene. Den ligger nord for den større og mer kjente øya Jersey. Det er en selvstyrt brittisk besittelse. Administrativt hører øyene Alderney og Sark inn under Guernsey. Øya har et areal på 78 km² og et folketall på 66.000.

Det er milde vintre. Gjennomsnittstemperaturen i januar og februar er 6-7 grader. Det er sjeldent det blir kuldegrader. Snø forekommer i februar, men er uvanlig. I juni og juli er temperaturen vanligvis på rundt 20 grader, men kan også komme over 24 grader enkelte dager. Det er moderat med nedbør, ca 800 med mer i året. Det er mer  om høsten og vinteren og  en del mindre om våren og sommeren.

EØS borgere trenger ingen oppholds tillatelse eller tillatelse for å starte virksomhet. Restriksjonene er først og fremst på boligmarkedet. Markedet er delt i to, et lokalt og et som er åpent. For å kjøpe eller leie på det lokale markedet kreves det offentlig tillatelser.

Guernsey er i valutaunion med England. De har ingen egen sentralbank, men utgir egne pundsedler og mynter. De brukes side om side med engelske mynter og sedler.

De har flat skatt på 20 %. Det gis bunnfradrag på £ 9.200. Det er ikke skatt på kapital. Det er ingen moms. De sosiale avgiftene er 6 % for lønnsmottagere, 10,5% for næringsdrivende og 9,9 % for andre. Avgiften ilegges ikke på inntekter over £ 105.000. Retten til å bosette seg og arbeide der er begrenset. Bedriftsbeskatningen er 0 %. For finansforetak er den 10 % og virksomhet som krever spesiell handelstillatelse er 20 %.

Les også omtalen om Jersey

Offisielle nettsider:

Myndighetenes nettside
Skattemyndighetene

Jersey

Jersey er den meste kjente av kanaløyene. Det er også den største og den mest sydlige. Den ligger kun 22 kilometer fra Frankrike. Den er 14 km lang og 8 km bred. Øya har et areal på 118,2 km² og et folketall på ca 100.000.

Jersey har et temperert klima med milde vintre og milde til varme somre. Det er sjeldent det er snø om vinteren.

Jersey er selvstyrt med egen lovgivende forsamling, offentlig administrasjon og rettsvesen.

Jeg har sjekket skattereglene på Jersey. For individuelle skatteytere er det en flat skatt på 20 % av den skattepliktige inntekten. For de med lav inntekt settes skatten til maksimalt 27 % av den delen av inntekten som overstiger et skattefritt beløp. Skatteyteren betaler den skatten som er lavest av disse to måter å beregne skatten på. Fribeløpet er £ 12.790 for enslige. Dette systemet minner om den gamle skattebegrensningen vi hadde for pensjonister. For folketrygdavgift i Norge har vi en flat trygdeavgift på 8,2 % og så er det et fribeløp og en regel som sier at trygdeavgiften skal utgjøre maksimalt 25 % av inntekten som overstiger fribeløpet. Det virker som om Jersey har en tilsvarende ordning for inntektsskatt.

De har også sosiale avgifter, men de er lavere enn i f.eks. UK. Det er ingen skatt på kapital som f.eks. avkastning og arv. Jeg regner med at de da heller ikke har formueskatt. Det legges en avgift på 5 % på omsetning av varer og tjenester.

Skatteberegning

De har en ordning der formuende kan søke om en spesiell skattemessig status. Det gjør at når de har betalt £ 125.000 i skatt skal resten av inntekten beskattes med kun 1 %.

Med 20 % skatt vil en inntekt på £ 625.000 gi £ 125.000 i skatt. All inntekt over disse £ 625.000 blir dermed beskattet med kun 1 %. For å få innvilget en slik søknad må du sannsynliggjøre at du har en formue som er så stor at den vil generer £ 125.000 i skatt.

EU borgere trenger ikke arbeidstillatelse, men boligmarkedet er strengt regulert. Alt kjøp og utleie skal godkjennes av myndighetene. Det er restriksjoner på hvilke eiendommer utlendinger kan kjøpe. Formuende som har fått innvilget spesiell skattestatus kan bare velge blant et begrenset utvalg boliger der prisene ligger på £ 1000.000 og oppover. Også for spesialarbeidere er det begrensninger som gjør at det blir vanskelig å finne bolig. Boliger generelt later til å være reservert for egne innbyggere.

Offisielle nettsider:

Myndighetenes nettside
Offisiell turistinformasjon

Les også omtalen av Guernsey.

lørdag 3. mars 2012

Malta

Malta er en liten republikk i Middelhavet besående av tre bebodde øyer, Malta, Gozo og Comino. Det er i tillegg tre mindre ubebodde øyer. Arealet total er 316 km². Folketallet er 420.000.

Malta ligger sør for Sicilia og har et typisk Middelhavsklima med milde, regnfulle vintre og hete, tørre somre. Temperaturen i juni og juli vil typisk ligge på 28-30 grader på det varmeste. I januar vil temperaturen normalt ligge mellom 12-18 grader på de varmeste og 6-12 grader om natta. Det kommer i gjennomsnitt 600 mm regn i året. Det er lite regn om sommeren, litt mer høst og vår og mer om vinteren.

Malta blir ofte fremstilt som et skatteparadis. Det er det ikke for de som kommer inn under de vanlige skattereglene.

Inntektskatten kan være så høy som 35 %. Sosiale avgifter kommer i tillegg.

De har en ordning der velstående som kjøper bolig for minst 275.000 Euro eller betaler 9600 Euro i året i leie og har høy nok inntekt til å klare seg uten offentlig støtte betaler 15 % skatt på inntekt de tar inn til Malta. De må likevel betale minimum 15.000 Euro i året.

Denne spesielle skattestatusen påvirker ikke andre rettigheter du har. I tillegg til denne ordningen har de en rekke tilsvarende ordninger med 15 % flat skatt og et minimummsbeløp. En ordning for pensjonister har et minstebeløp på 7500 Euro.

Felles for disse ordningene er at du må ha høy nok inntekt å leve av og helseforsikring. Du blir ikke medlem av Maltas trygdesystem. de du evebtuelt tjener lokalt blir beskattet etter vanlige regler.

Malta er medlem av EU og EØS avtalen gjelder fullt ut.

Offisielle nettsider:

Gov.mt
Mygov.mt
Inland Revenue

Turks- og Caicosøyene

Forteller du noen at du skal til Turks- og Caicosøyene vil nok folk spørre: Du skal hvor?

Det er ikke det mest kjente skatteparadiset. Dette er en britisk kronkoloni i Karibien. I 2009 ble denne øygruppa satt under direkte britisk styre. Grunnloven ble delvis suspendert og britene styrer gjennom en guvernør. Dette var en følge av utbredt korrupsjon.

De tilbyr oppholdstillatelser til investorer og tar lavere gebyrer enn f.eks. Cayman Island gjør.

http://www.immigrationboard.tc/go/en/Immigration-Ordinance--page.html

Det er offentlig obligatorisk helseforsikring som finansieres ved en statlig bevilgning og 5 % trekk i lønn.
https://tcinhip.tc/

De har også et trygdesystem som betaler pensjoner, sykelønn og andre ytelser.
Alle arbeidstaker og selvstendig næringsdrivende har obligatorisk medlemskap.
Arbeidstakere og arbeidsgiver betaler inn totalt 8 % av lønnen. For private ansatte fordeles dette med 4,6 % av arbeidsgiver og 3,4 % for arbeidstaker. For offentlige tjenestemenn er satsene 4,025 for arbeidsgiver og 2,825 for arbeidstaker. Totalt 6,85 %. Inntekt over 600 dollar pr. uke er fritatt for denne avgiften. For de som lønnes månedlig er inntektstaket 2400 dollar.

https://www.tcinib.tc/

Offisielle nettsider:

Myndighetenes nettside

søndag 26. februar 2012

St. Kitts and Nevis

Dette er et land i Karibien som består av to øyer. De selger statsborgerskap til de som har mye penger.

Det er bare St. Kitts and Nevis og Dominica som har en ordning der investorer kan kjøpe statsborgerskap. Jeg har ikke funnet noe offisiell informasjon om dette programmet, kun informasjon fra firmaer som bistår ved søknad. En forklaring på dette kan være at programmet er avsluttet eller at myndighetene ikke vil annonsere at de selger statsborgerskap. Problemet med slik statsborgerskap er at kriminelle kan kjøpe det og endre navn og så reise rundt med et nytt pass. Et annet problem med salg av statsborgerskap er korrupsjon og falske dokumenter. I noen tilfeller tar korrupte byråkrater pengene selv, du får dokumenter som ser helt ekte ut, men du er likevel ikke registrert som statsborger. I noen tilfeller vil firmaene som bistår søkere ta pengene og gi ut falske statsborgerbrev og falsk pass. Lokalbefolkningen vil ofte ha motforestillinger mot at rike utlendinger skal kunne kjøpe seg til statsborgerskap med fulle rettigheter bare ved å investere penger og betale høye gebyrer. Flere land har avskaffet slike ordninger.

søndag 19. februar 2012

Avtaler med skatteparadis

VG.no 02.11.2011 har en artikkel der de forteller om avtaler vi har med skatteparadis. Dette er avtaler som gjør at norske myndigheter kan få tilgang til informasjon ved mistanke om skatteunndragelser.

Det er avtaler med syv skatteparadis
Bahamas: 09.09.10
Bermuda: 22.01.10
British Virgin Islands: 03.12.10
Cayman Islands: 04.03.10
Gibraltar: 08.09.10
Guernsey: 07.10.09
Jersey: 07.10.09
Luxemburg: 12.04.10
San Marino: 22.07.10

Det er også inngått avtaler med andre skatteparadis som ikke er satt i kraft ennå.
Det gjelder:

Andorra, Anguilla, Antigua og Barbuda, Aruba, Belize, Cook Islands, Dominica-samveldet, Grenada, Liberia, Liechtenstein, Marshalløyene, Monaco, Montserrat, St. Christopher & Nevis, Saint Lucia, St. Vincent & Grenadinene, Samoa, Turks & Caicos Islands, Vanuatu.

I tillegg er det forhandlinger med Mauritius og Seychellene

søndag 12. februar 2012

Dominica

Dette er en øy i Karibien. Den er en suveren stat. Areal på 290 kvadratkilometer og et folketall på ca. 70.000.

Dominica er et av få land der det fremdeles er mulig å kjøpe statsborgerskap. Det koster 75.000 US$ for enslige eller 100.000 for en familie. Formelt er pengene en investering i offentlige prosjekter, men det er vel grunn til å anta at disse investeringene ikke vil være spesielt lønnsomt. De foretar også en grundig bakgrunnssjekk. Spesielt for amerikanere et dette attraktivt. Amerikanske statsborgere må betale amerikansk skatt uansett hvor de bor. De vil normalt få noe unntak eller fradrag for å unngå dobbeltbeskatning. Det er like fullt mange amerikanere som vil ha et annet statsborgerskap for å spare skatt.

For mer detaljer om kjøp av statsborgerskap på Dominica:
http://www.dominica.gov.dm/cms/index.php?q=node/678#requirements

Dominica er ikke noe skatteparadis. De har inntektsskatt. Det eneste jeg har funnet av informasjon er en beskrivelse av skattesystemet og trekktabeller. Den høyeste marginale skattesats ut i fra trekktabellen er 36 %. Jeg vil anta at sosiale avgifter kommer i tillegg.

Offisielle nettsider:

Myndighetenes nettsider

søndag 5. februar 2012

Kypros

Dette er en øy langt sør-øst i Middelhavet. Det er et populært sted å bosette seg for pensjonister. Tillegg til et varmt klima er det også skattefordeler. Pensjonister betaler på det meste 5 % skatt til Kypros pluss medlemsavgift til norsk folketrygd på 4,7 %. Kypros ble medlem av EU 1.mai 2004 og er dermed omfattet av EØS avtalen. Landet er delt i to. Nord-Kypros er ikke anerkjent av andre enn Tyrkia. Det forhandles om sammenslåing og det er derfor usikkert hvilken politiske endringer som kan komme.

Nord-Kypros ble invadert av Tyrkia og mange måtte flytte sørover. Eiendommer ble overtatt av tyrkere. Du kan derfor få problemer hvis du kjøper eiendom på Nord-Kypros fordi de opprinnelige eierne kan hevde at de er de rettmessige eierne. Et britisk ektepar opplevde dette. Domstolen på Kypros ( dvs sør Kypros som har jurisdiksjon over hele øya) ga de opprinnelige eierne medhold. Britene hadde kjøpt tyvegods. Jeg fikk ikke helt med meg om de ble tilkjent erstatning eller krav om å få eiendommen tilbake. Uansett dyrt ble det for dette britiske paret. Siden Kypros er EU medlem så kan denne dommen også håndheves i Storbritannia. Det kan være lurt å vurdere å flytte nå før det blir enda mer populært og dermed dyrt. Men da vet en heller ikke hva som skjer av endringer dersom øya blir gjenforent.


Offisielle nettsider:

Myndighetenes nettside

søndag 29. januar 2012

Belize

Dette er et lite engelskspråklig mellomamerikansk land. Landet har et areal på 22 960 km² og et folketall på 333 200.

Klimaet er tropisk. Det betyr at det er svært varmt og fuktig. I regntiden fra mai til november er det ofte orkaner og oversvømmelser.

Der er regionale forskjeller. Ved kysten er det vind som senker temperaturen noe. Det er varmere i innlandet. Oppe i fjellene i sør er det også kjøligere. Det er også store regionale forskjeller i forhold til nedbør. Det er minst i nord vest (1350 med mer i året) og mest lengst sør (4500 med mer i året).

Det er politisk stabilt, grei økonomi. Kriminaliteten er høy selv om den er noe lavere enn i El Salvador og Guatemala.

Belize er et monarki med den brittisk dronningen som statsoverhode. hun blir representert av en generalguvernør. Parlamentet består av et underhus med 29 medlemmer og et senat med 8 medlemmer. Underhuset velges for 5 år av gangen. Av senatets 8 medlemmer velger statsministeren 5, lederen for opposisjoner 2 og generalguvernøren en.

Prisnivået er lavt. Det gjelder også eiendomspriser. Alt som importeres er relativt dyrt, men kanskje ikke noe problem for oss som er vant til norske priser. De har fast kurs på 2 belizedollar pr US dollar.

Oppholdstillatelse er lett å få for pensjonister. Du må ha fylt 45 år, anse deg selv for å være pensjonist og ha pensjon eller annen inntekt på minst 2000 USD pr. måned. Denne oppholdstillatelsen gir ikke rett til å arbeide, men du kan delta i økonomisk virksomhet så lenge du ikke er arbeidstaker. Inntekter utenlands, pensjon, kapitalinntekt eller næringsvirksomhet beskattes ikke. Det kan være et alternativ til karibiske øyer for de som ønsker dette klimaet og et engelskspråklig samfunn.

Belize har ikke spesielt lave skatter for egne innbyggere. Inntektsskatten er fra 15-45 %. Selskapskatten er 35 %. De har moms på 15 %.

lørdag 28. januar 2012

Monaco

Dette er et lite fyrstedømme som er et velkjent tilholdssted for millionærer.
Landet er lite, under 2 kvadratkilometer og kun 38.000 innbyggere. Bare 6000 av innbyggerne er statsborgere av Monaco.

Boligprisene er skyhøye. En ettromsleilighet kan fort koste en million dollar.
Inntektsskatten ble avskaffet i 1870. De har et godt utbygd helsevesen og trygdesystem som medfører høye sosiale avgifter for arbeidsgivere og næringsdrivende. Arbeidsgivere betaler inntil 48 % av lønna i sosiale avgifter. Det er vel ikke unaturlig at arbeidsgivere tar hensyn til dette ved lønnsfastsettelsen slik at noe av fordelen av skattefri lønn forsvinner. Næringsinntekt beskattes med 33 % hvis over 25 % av omsettingen skjer utenfor Monaco.

Det er også en avgift på omsetning av eiendom på 7,5 %. Bygninger som er inntil fem år gamle er fritatt for denne avgiften, men selger må da betale moms.Med de høye eiendomsprisene så vil dette gi store inntekter. Det er en avgift på 1 % av huslea som leitaker må betale. Leietaker må registrere husleiavtalen hos myndighetene innen 3 måneder. Avgiften må betales for hele leieperioden på en gang. Dersom kontrakten går over mer enn 3 år kan avgiften betales i avdrag. Da betales avgiften for tre år om gangen.

Monaco har tollunion med Frankrike. Det kreves inn moms etter franske regler med en standardsats på 20 % og en lav sats på 5,5 %. Avgifter på alkohol, tobakk og edle metaller ligger også på fransk nivå.

Ellers så gir kasinoet store inntekter.

For EØS borgere er det lett å få oppholdstillatelse. Det er krav om at du har jobb eller etablert næringsvirksomhet. Oppholdstillatelse kan også gis til de som har tilstrekkelig med egne midler eller blir forsørget av andre. Det er også krav om vandelsattest, og at du eier eller leier bolig. Oppholdstillatelse gis for et år av gangen. Det er mulig å få en treårig oppholdstillatelse, men da er det et krav om å ha bodd i Monaco i tre år. De som har bodd i Monaco i ti år kan søke om en tiårig oppholdstillatelse. Jeg har ikke funnet noen opplysninger om oppholdstillatelse uten tidsbegrensning. Alle som søker må inn til et intervju. Dokumenter som ikke er på fransk, engelsk eller italiensk må oversettes. Søknadsskjema er på fransk med engelsk undertekst. Det er mulig dette kan tolkes som et uttrykk for at Monaco ikke har det samme hatforholdet til engelsk som en finner i Frankrike.

De høye boligprisene som også slår ut på leiemarkedet er nok det største problemet for de som vil flytte dit.

Frankrike er det eneste land Monaco har skatteavtale med, en avtale som gjør at franske statsborgere betaler vanlig fransk skatt.

Politiet slår hardt ned på all uorden og kriminalitet. Politiet har vide fullmakter til telefonavlytting. Det er kameraovervåking bokstavelig talt over alt. Myndighetene registrerer bilnummeret på alle biler som reiser inn eller ut av landet. De som dømmes for lovbrudd får normalt maksimumsstraff. Monaco blir beskrevet som et veldig trygt sted å være. Jeg har lest påstander om at utlendinger som ikke oppfører seg ordentlig blir sendt rett ut. Reglene for statsborgerskap er strenge. Det kreves 10 års botid og foretas sjekk av bakgrunn og økonomi. De har satt en årlig grense på 45 personer som kan få statsborgerskap. Det er prinsen selv som innvilger søknader.

Offisielle nettsider:

Myndighetenes offisielle nettsider.

fredag 27. januar 2012

Andorra

Det ligger i Pyreneene, på grensa mellom Frankrike og Spania. Det ligger såpass høyt at det er et velkjent turiststed for vintersport. Laveste punkt er 840 moh, høyeste punkt 2946 moh. Hovedstaden, Andorra la Vella ligger på 1023 moh. Man kommer dit kun via landevei. Det er mindre kjent enn f.eks. Monaco og eiendomsprisene er betydelig lavere.

Dette er et klassisk rendyrket skatteparadis.

Inntektsskatten er 10 % for personer og selskaper. Det er noen unntak. Holdingselskaper som hovedsakelig investerer utenlands betaler 2 % skatt. Utbytte fra selskaper i Andorra er fritatt. Gevinst ved salg av aksjer er også fritta hvis du eier mindre enn 25 % av selskapet eller har sittet på aksjene i mer enn 10 år. Det er 15 % skatt på gevinst ved salg av eiendom. Den reduseres eter hvor mange år du har eid boligen. Etter tretten år reduseres den til null. Egen bolig er fritt hvis du reinvesterer i annen bolig innen 6 måneder.

Privat personer betaler ikke skatt av de første 24.000 Euro. Fra 24.000 til 40.000 er skatten 5 %. renteinntekter fra bank i Andorra har et fribeløp på 3000 Euro.

Andorra har moms med en standard sats på 4,5 %. Enkelte varer som medisiner og matvarer har fått fritak eller lavere sats. På finansielle tjenester er satsen 9 %. Det er også en avgift på 5 % ved salg av eiendom.

Over 60 % av de 84.000 innbyggerne er utlendinger. Landet er lite, kun 468 kvadratkilometer, ikke stort større enn Oslo. Selv om de ikke er med i EU har de valgt å bruke Euro.

Oppholdstillatelse kreves dersom en skal bo der mer enn 6 måneder. Siden det ikke er noen kontroll av inn og utreise vil folk i praksis kunne bo der lengre en 6 mnd. uten oppholdstillatelse. Jeg har sett nettsteder der en foreslår at en ikke tar seg bryderiet med å søke oppholdstillatelse, der hele prosessen må foregå på katalansk, men bare kjøper bolig og slår seg ned der.

Arbeidstillatelse gis hvis arbeidsgiver ikke kan finne kvalifisert arbeidskraft i Andorra.

Det gis også oppholdstillatelse til de som ikke vil drive med økonomisk aktivitet i Andorra. Slik tillatelse gis til formuende, næringsdrivende med virksomhet utenfor Andorra og til kunstnere og atleter.

Et krav er at det kjøpes statsobligasjoner for 50.000 Euro. I kategorien formuende er det et krav om at en investerer totalt 400.000 Euro. 350.000 kan investeres i bolig, verdipapirer eller statsobligasjoner. En må dokumentere at en har en inntekt tilsvarende 300 % av minstelønna. I dag tilsvarer det rundt 37.000 Euro. Det er også krav om vandelsattest. I tillegg kreves det forsikring av helseutgifter, uførhet og alderdom. For de under 18 år og de over 64 år er det kun krav om helse forsikring.

Det gis ikke permanent oppholdstillatelser. Det betyr at tillatelsene alltid må fornyes. Det gis tillatelse for ett år og så økes lengden på tillatelsene gradvis til 10 år. Den eneste mulighet til å bo der uten tidsbegrensning er ved å bli statsborger. Det krever at du har bodd der i 20 år.

http://www.andorra.alloexpat.com/andorra_information/work_permit_andorra.php

Gestoria Mar har mye informasjon om Andorra på norsk.

Offisielle nettsider:

Offisielt turistkontor

mandag 23. januar 2012

Liechtenstein

Tower detail
By vasile23

Dette fyrstedømmet er et av de minste land i Europa. Det ligger inneklemt mellom Sveits og Østerrike. Det er et fjell land, men består i hovedsak av en stor slette 450 meter over havet. Høyeste fjell er på 2599 meter. Med et areal på 160 kvadratkilometer er det så lite at innbyggerne nesten må ha pass for å rygge bilen ut av garasjen. Med et folketall på 35.000, hvorav en tredjedel er utlendinger, har de valgt hå en streng innvandringspolitikk. Sveitsere som jobber der må bo i Sveits og ta buss inn på arbeid. De har fått unntak fra EØS avtalens regler om arbeidsinnvandring. De har en liten kvote for EØS land.

Klimaet i Liechtenstein kan ikke konkurrere med mer sydlige strøk. Klimaet er likevel forholdsvis mildt. Det skyldes Fønvinden. det er varme somre og forholdsvis mildt om vinteren i lavlandet. I Vaduz blir det normalt ikke kaldere enn et par kuldegrader i januar.

Liechtenstein har tollunion med Sveits. Sveitsisk moms blir krevd inn av sveitsiske myndigheter og så får Liechtenstein sin andel. Skattenivået er ellers svært lavt. Høyeste marginalskatt er på 17 % pluss trygdeavgift på 4,7 %. Selskapsskatten vil etter den siste reformen være 12,5 %. De er kanskje mer kjent for hemmelige bankkonti som i Sveits. Det er ikke spesielt rart med Sveitsiske franc som valuta og en taushetsplikt som er minst like streng som i Sveits. Prisnivået er høyt slik at noe av det en sparer i skatt blir spist opp.

Når det gjelder oppholdstillatelser for EØS borgere er det en kvote på 28 økonomisk aktive personer og 8 ikke-økonomisk aktive personer pr år. I tillegg til disse oppholdstillatelsene som deles ut direkte er det et lotteri der det deles ut nye 28 oppholdstillatelser til økonomisk aktive EØS borgere og 8 til ikke økonomisk aktive personer. Det blir altså totalt 72 personer som kan få oppholdstillatelse etter EØS avtalen. Liechtenstein står selvfølgelig fritt til å gi ut flere oppholdstillatelser enn dette.

Ved søknad om oppholdstillatelse for de som ikke er økonomisk aktive er det et krav at søkeren ikke har fast arbeid i Liechtenstein eller i utlandet. Sammen med søknaden må det vedlegges politiattest, dokumentasjon på sykeforsikring, dokumentasjon på 2600 franc i inntekt pr måned over 5 år eller bankgaranti på 156.000 franc. Det er også et krav at du vedlegger en begrunnelse.

Offisielle nettsider:

Liechtensteins offisielle nettside.
Turistinformasjon

lørdag 21. januar 2012

Hvorfor flytte ?

Når vi bor i "et av verdens rikeste land" eller det som stadig blir omtalt som "verdens beste land å bo i" så vil noen kanskje lure på hvorfor en skal flytte. Det er et naturlig spørsmål.

Selv om Norge for de fleste er et godt land å bo i betyr ikke det at Norge er best for alle. For de som har andre preferanser enn folk flest kan det hende det finnes noe bedre der ute. Det er først og fremst vår levestandard og politisk stabilitet med lite sosial uro som gjør Norge til et bra land å leve i. Når folk likevel velger å flytte er det oftest grunnet i karriere og familieforhold. Klimaet i Norge gjør at mange pensjonister flytter til Spania. Kostnadsnivået i Norge er høyt. Nivået på lønn og pensjon blir dermed også høyt. Det kan derfor være gunstig å spare eller tjene opp pensjon i Norge for så å flytte til f.eks. Spania. Klima og kostnadsnivå er ofte det som trekker. Det finnes de som flytter til den svenske landsbygda ganske enkelt fordi boligkostnadene er mye laver i fraflyttede svenske tettsteder.

Så har en de som er misfornøyd med politiske forhold her i Norge. De klager ofte over skatter, avgifter og byråkrati. Denne gruppen bør være litt forsiktige. Byråkratiet kan ofte være mye verre i andre land. Med en annen kultur, et annet språk og innvandringsregler en må forholde seg til så kan en fort oppleve store problemer med byråkratiet. Lover, regler og hvordan myndighetene opererer varierer fra land til land og det er ikke lett å sammenligne den personlig frihet. USA er et land mange anser som ganske fritt. Men der kan en oppleve millionsøksmål og ruin for bagateller selv om en ikke har gjort noe ulovlig. Du må dermed passe på hva du sier og gjør så du ikke mister huset i et søksmål. Politi og rettsvesen er mye mer brutalt slik at selv om du er uskyldig så kan konsekvensene bli alvorlige. Brutale avhør, varetektsfengsling, trusler om lang straff, offentlig uthenging med fullt navn og kanskje miste jobben eller næringsgrunnlag. Dette kan lett føre til at en velger å inngå en avtale der en tilstår og får en mye lavere straff. Når valget står mellom 3 måneder i varetekt og så en rettsak der en risikerer lang fengselsstraff og en avtale med påtale myndigheten der du slipper ut etter en måned, så kan jeg forstå et noen veler en slik avtale. Blir du frifunnet etter 3 måneder i varetekt så har du likevel sonet 3 måneder i fengsel. Får du tilbud etter en måneds varetekt om å tilstå mot at straffen settes til den ene måneden du har sonet så kan det fort virke fristende. Det er ikke nok bare å se på formell frihet. Hvordan det statlige apparatet fungerer er like viktig.

I Norge har vi høye skatter og avgifter. Men ved sammenligningen med andre land må en ta hensyn til alle innbetalinger. Skatt er en ting sosiale avgifter noe annet. Ofte når en ser på skatter i andre land får en ikke med sosiale avgifter som innbetaling til trygdesystem og sykeforsikring. Du må ta med alt dette. Ofte er det høye gebyrer på alle mulige tillatelser, f.eks. oppholdstillatelser og tillatelser til å drive næringsvirksomhet. Prøv å få en fullstendig oversikt. Det er også viktig å huske på at det finnes land med høyere skatter enn Norge. Finland, Sverige og Danmark har høyere skattenivå enn Norge.