torsdag 6. september 2012

Dobbelt statsborgerskap

Reglene for statsborgerskap variere fra land til land. Det er derfor mulig at en person er statsborger i flere land samtidig. Norge har ikke noe forbud mot dobbelt statsborgerskap, men har regler som forhindrer at en rent faktisk blir dobbel statsborger. Det viktigste for de som emigrerer er at norske statsborgere som ved søknad blir statsborger av et annet land mister sitt norske statsborgerskap. Norske statsborgere født i utlandet som aldri har bodd i Norge vil normalt miste sitt norske statsborgerskap ved fylte 22 år. Det er unntak for barn av ansatte i utenrikstjeneste for den norske stat. Det gjøres også unntak for barn som bare har norsk statsborgerskap.

Tap av norsk statsborgerskap vil innebære at man blir behandlet av norske myndigheter på lik linje med andre utlendinger. Det kan gis arbeids og oppholdstillatelse til personer med særlig tilknytning til Norge. Dette kan gjelde personer født i Norge, personer med norske foreldre eller personer som tidligere har vært norske statsborgere. Det norske statsborgerskapet kan man få tilbake etter å ha bodd i Norge 1-2 år. Dersom du etter tap av norsk statsborgerskap kun har vært Nordisk statsborger kan du få tilbake det norske statsborgerskapet når du har bosatt deg i Norge uten noe krav til botid.

Utlendinger som søker norsk statsborgerskap må som hovedregel gi fra seg hjemlandets statsborgerskap. Innen et år etter at norsk statsborgerskap er innvilget plikter de å fremlegge dokumentasjon på at de er løst fra sitt opprinnelige statsborgerskap. Noen utlendinger er fritatt og noen kommer inn under andre bestemmelser som ikke forhindrer dobbelt statsborgerskap. Det er også mange som er født med dobbelt statsborgerskap.

Man kan søke om å bli løst fra norsk statsborgerskap. Kravene er at en er bosatt i utlandet og er eller er i ferd med å bli statsborger i et annet land. Det er ikke aktuelt for mange siden norsk statsborgerskap mistes automatisk når en blir statsborger i et annet land.

Dette er kun en kort beskrivelse av hovedreglene. Mer detaljer om alle unntak og spesielle tilfeller finnes på UDIs nettsider og i relevante lover og forskrifter.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar