lørdag 12. januar 2019

Dobbelt statsborgerskap er vedtatt

Stortinget vedtok 6. desember lovendringer som gir dobbeltstatsborgerskap. Før loven kan tre i kraft må Norge helt eller delvis si opp en Europarådskonvensjon fra 1963. Det er 12 måneder oppsigelsestid. Det betyr at loven tidligst kan tre i kraft fra 2020.

Konsekvensene av denne loven blir at nordmenn ikke automatisk mister norsk statsborgerskap ved erverv av annet lands statsborgerskap. Det betyr også at utlendinger ikke lenger blir pålagt å si opp sitt hjemlands statsborgerskap.

De som tidligere har mistet sitt norske statsborgerskap kan få dette tilbake ved en forenklet behandling. Det er blant annet ikke krav om at de er bosatt i Norge. Dette vil typisk gjelde nordmenn som har flyttet til utlandet. Det vil også gjelde for innvandrere som har fått tilbakekalt sitt norske statsborgerskap som resultat av at de beholdt sitt hjemlands statsborgerskap.

Det er en regel som blir beholdt. De som automatisk får norsk statsborgerskap mister det ved fylte 22 år hvis de ikke har bodd i Norge i minst to år eller total 7 år i Norden. Dette gjelder bare de med dobbelt statsborgerskap. Det er mulig å søke om å beholde norsk statsborgerskap.

Lovendringen begrunnes delvis med at de fleste utlendinger får unntak. Et annet argument var at det vil bli lettere å tilbakekalle norsk statsborgerskap. Dette fordi det ikke er mulig å tilbakekalle et statsborgerskap dersom det fører til at en person blir statsløs.

Nordmenn som er i utlandet bør vurdere å søke om statsborgerskap så sent at søknaden ikke blir behandlet før den nye loven trer i kraft.

For utlendinger i Norge skriver UDI på sine nettside: "Hvis du ikke ønsker å si fra deg det tidligere statsborgerskapet ditt, og heller vil vente på lovendringen, kan du la være å løse deg fra dette statsborgerskapet innen fristen som UDI har satt. Du risikerer da å få avslag på søknaden om norsk statsborgerskap eller tilbakekalt ditt norske statsborgerskap, men du kan søke på nytt etter at reglene er endret."

For nordmenn som planlegger å emigrere vil utsettelsen på et år ikke ha noen betydning. Det vil uansett ta tid før en kan søke om statsborgerskap i tilflyttingslandet.

1 kommentar:

  1. Takk for dere avklarte for meg at det er vedtatt og vidresendt til Europaradskonvensjonen. jeg har ikke fatt det klarlagt av andre media.

    SvarSlett