mandag 13. mars 2023

Slik fungerer EU

Det er 27 Europeiske land som er medlem av EU. Det er i dag 8 land som ar fått status som kandidatland.

Traktatene fordeler makt mellom EU sentralt og met enkelte medlemsland.

EUs institusjoner

Det eneste folkevalgte organ i EU er Europaparlamentet. Etter Brexit er antallet medlemmer redusert til 705.

Valg holdes hvert 5. år og alle EU borgere har stemmerett. En EU borger som flytter til et annet EU land har stemmerett ved EU valg der han er bosatt. De har også stemmerett ved lokale valg, Stemmerett ved nasjonale valg kan være begrenset til å bare gjelde egne statsborgere.

Små land er overrepresentert. Sverige har 21 representanter mens Tyskland har 96.

Europaparlamentet vedtar lover sammen med Rådet. Det er bare Kommisjonen som kan legge frem lovforslag, Men Europaparlamentet kan be Kommisjonen utarbeide et forslag. Budsjetter og regnskap må godkjennes av parlamentet. 

Europaparlamentet har også en kontrollfunksjon og kan avsette Kommisjonen.

Kommisjonen har ett medlem fra hvert EU- land og fungerer som EUs utøvende organ.

Kommisjonens oppgave er å fremme forslag til Europaparlamentet og å sette i verk vedtak fattet av Europaparlamentet og Rådet.

Rådet består av en minister fra hvert  medlemsland. Hvilken minister et land sender vil være avhengig av hvilke saker som behandles. Det er regjeringene i medlemslandene som sender en statsråd mår Rådet møtes.

Saker avgjøres enten med enkelt flertall, kvalifisert flertall er enstemmig.

Hvert land har en stemme. Ved kvalifisert flertall må forslaget ha støtte av 55 % av medlemmene og som i tillegg har 65 % av befolkningen.

EU ligner litt på en føderasjon

De er en felles utforming av førerkort. 20 av EU-landene bruker Euro. I Schengen er det normalt ingen intern passkontroll. Bilskilter skal følge en felles standard. EU har et uninsborgerskap som gir rett til å bo og arbeide i hele EU. EU borgere har også stemmerett ved lokale valg og EU valg der de er bosatt. Det er også en felles utforming av passene. EU har også felles grensevakter, Frontex.

EU utvidelse

Det var opprinnelig seks stater som etablerte EEC i 1957. Med flere utvidelser har antallet medlemsland vokst til 27. 

Det er nå 8 land som har kandidatstatus. Det er Albania, Bosnia-Hercegovina, Moldova, Montenegro Nord-Makedonia, Serbia, Tyrkia og  Ukraina.

Det er Montenegro som ligger først i løypa til å bli medlem. De håper på medlemskap i løpet av 2025.

Prosessen går tregt fordi det er stor motstand mot nye utvidelser. Tyrkia har vært kandidat siden 1999. Jeg tviler på om de blir medlem.

Det er et spørsmål om hvor stort Eu kan bli. Det er ikke mange land igjen. Kosovo og Georgia er oppført som mulige medlemsland. Island Trakk sin søknad om medlemskap.

I Norge er det stor motstand mot medlemskap og vi klarer oss godt utenfor.

Sveits har sin nøytralitet og ta vare på. De har gode avtaler med EU og EFTA. Avtalene minner om EØS- avtalen. Økonomien er også så godt at de ikke trenger medlemskap.

Så har vi Liechtenstein, Andorra og Monaco som tjener mye på å være skatteparadis. De vil neppe bli medlem bare for å ødelegge det.

Scotland må først oppnå uavhengighet før de eventuelt kan søke om EU medlemskap. Det vil ta tid.De kan også møte motstand fra Spania i medlemsskapsforhandlinger. Spania vil ikke belønne løsrivelser. De er redd den kan oppfordre til tilsvarende prosesser i Katalonia.

Størrelsen på EU begynner å nærme seg en grense.  Marokko fikk blankt avslag på søknad om medlemskap for det ligger i Afrika.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar